Menu
Reklama
Kontakt
News

Pielgrzymka byłych więźniów politycznych okresu stalinowskiego

Ľródło: KAI
gazeta.pl

Ok. tysiąca osób, byłych więźniów politycznych okresu stalinowskiego przybyło dziś do sanktuarium w Licheniu w ogólnopolskiej pielgrzymce. Byli żołnierze Armii Krajowej, Jaworzniacy i Sybiracy pielgrzymowali po raz pi?ty. Osadzeni w wi?zieniach w latach 50. za dzia?alno?? przeciwko ówczesnym rz?dz?cym, skazani na d?ugie lata pozbawienia wolno?ci, a nawet na kary ?mierci, dziękowali Matce Bożej Licheńskiej za ocalenie ?ycia.

Kombatanci uczestniczyli we Mszy ?w. odprawionej w asy?cie 17. pocztów sztandarowych przed Cudownym Obrazem Licheńskiej Madonny w bazylice mniejszej. Eucharystii przewodniczy? kapelan bydgoskiego oddzia?u Zwi?zku Wi??niów Politycznych Okresu Stalinowskiego, ks. kanonik Ryszard Pruczkowski. W kazaniu duchowny mówi? o odwadze byłych więźniów, którzy jako m?odzi ludzie podejmowali heroiczn? walk? w czasach, gdy wszystko by?o przeciwko nim. Zaznaczy? te?, że gdyby nie to poświęcenie, dziś nie by?oby i "Solidarno?ci", i wolno?ci.

Stanisław Truszkiewicz z województwa mazowieckiego sp?dzi? w wi?zieniu prawie 2,5 roku. Jak sam opowiada?, b?d?c pracownikiem warszawskiego lotniska przemyca? bro? ostr?. Dostawali?my jedzenie w dziurawych miskach. Psy w moim domu jad?y z lepszych. Za ?piewanie w celach pie?ni religijnych i patriotycznych byli?my karani, np. zabierano nam materace z ?ó?ek. Polepszy?o się dopiero wtedy, gdy Stalin umar? - wspomina?.

Pami?? o byłych wi??niach musi być pokazywana światu, trzeba j? przekazywa? m?odzie?y. My byli?my przyk?adem tego, jak walczy? o wolno?? - tłumaczył były żołnierz AK, Eugeniusz Szymaszko z Bydgoszczy, na którym ci??y?a kara ?mierci. Zamieniono j? pó?niej na 15 lat wi?zienia.

Pielgrzymka By?ych Wi??niów Okresu Stalinowskiego zakończy?a się pod pomnikiem Dzi?kczynienia i Pami?ci. Tam byli wi??niowie oddali ho?d swoim zmarłym kolegom i z?o?yli kwiaty.

Zwi?zek Wi??niów Politycznych Okresu Stalinowskiego skupia w ca?ym kraju 3,5 tysiąca osób. G?ównym organizatorem pielgrzymki do licheńskiego sanktuarium być bydgoski oddzia? Zwi?zku, który pi?cioma autokarami przywióz? około 200 uczestników. W pielgrzymce uczestniczy?a te? orkiestra d?ta działająca przy Domu Kultury w Mogilnie oraz chór z Bydgoszczy.

więcej