Menu
Reklama
Kontakt
News

Warsztaty Jak przeżyć żałobę?

Ľródło: gazeta.pl

Po raz drugi księża marianie z Sanktuarium Maryjnego w Licheniu zaprosili ludzi dotkni?tych osobistymi tragediami na warsztaty Jak prze?y? żałobę? Przez modlitw? i pomoc psychologa zakonnicy chc? pomóc im w radzeniu sobie ze strat? najbli?szych. Spotkanie rozpoczyna się 20 pa?dziernika i potrwa do 22 bm.

Ch?? udziału w licheńskim spotkaniu zg?osi?o kilkana?cie osób z ró?nych stron kraju. W Sanktuarium czeka na nich bogaty program zaj??. Przewidziano w nim: konferencje, czas na modlitw?, udział we Mszach ?w., adoracj? Naj?wi?tszego Sakramentu. B?dzie równie? mo?liwo?? spowiedzi i indywidualnej rozmowy z ksi?dzem b?d? psychologiem. Warsztaty odbywaj? się w czasie, kiedy sezon rekolekcyjny ma się ku ko?cowi, by zapewni? uczestnikom spokój i kameralny klimat. Zaj?cia poprowadz?: psycholog chrze?cija?ski Agata Rusak i ks. Eugeniusz Zarzeczny, marianin. Oboje maj? do?wiadczenie w pracy z osobami cierpiącymi po ?mierci bliskich.

są to drugie tego typu warsztaty w sanktuarium. Pierwsze odbyły się w maju. Uczestniczy?o w nich równie? kilkana?cie osób. Byli wśród nich rodzice prze?ywaj?cy samobójcz? ?mier? dzieci, m??owie cierpiący po stracie ?on i dzieci op?akuj?ce rodziców. Spotkanie ludzi o podobnych prze?yciach jednoczy ich i nie pozwala czuć się obco. Do?wiadcza się zrozumienia, którego nie mog? da? osoby, które nie doświadczyły opuszczenia i bezsilno?ci wobec ?mierci ukochanej osoby - tak oceni?a Licheńskie rekolekcje jedna z uczestniczek.

Bior?cy udział w spotkaniu podkre?lali, że us?yszeli na nim wiele nowych rzeczy, np. dotycz?cych d?ugości ?a?oby. Teraz wiem, że w prze?ywaniu ?a?oby nie można kierowa? się kalendarzem. Trzeba da? sobie na to tyle czasu, ile jest nam go potrzeba - mówi?a pani Teresa z Kutna.

Kolejny turnus rekolekcyjny Jak prze?y? żałobę? odbędzie się w dniach 24-26 listopada. Koszt udziału w sesji to 250 z?. Osoby, które chciałyby wzi?? w niej udział, powinny skontaktowa? się z domem pielgrzyma Arka, tel. (063) 270-81-62.

więcej