Menu
Reklama
Kontakt
News

Duże zainteresowanie rekolekcjami przed spowiedzią generalną

Ľródło: gazeta.pl

Coraz większym zainteresowaniem ciesz? się rekolekcje przygotowuj?ce do odbycia spowiedzi generalnej, które organizuj? księża marianie z sanktuarium maryjnego w Licheniu. W drugim turnusie rekolekcyjnym, który dziś dobieg? ko?ca, udział wzięło ponad 30 osób. To niemal o po?ow? wi?cej ni? na pierwszym spotkaniu przed miesi?cem.

Na Licheńskie rekolekcje przyjechali ludzie z ca?ej Polski, m.in. ze Szczecina, Warszawy, Torunia. By?y wśród nich osoby starsze - emeryci, renci?ci, a także aktywni zawodowo trzydziestolatkowie. Jedna z najm?odszych wiekiem uczestniczek, pochodz?ca z pó?nocy Polski mówi?a, że spowied? generalna mo?e da? jej rówie?nikom, przed którymi pi?trz? się wa?ne ?yciowe wyzwania, wiele po?ytku: - Wspó?czesny świat domaga się od nas, m?odych, aby?my byli silni, ?wietni, aby?my pokonywali z ?atwo?ci? wszystkie przeszkody. Nie mo?emy okazywa? ?adnej s?abo?ci. My?l?, że udział w takich rekolekcjach pozwala odnale?? swoje prawdziwe "ja", jest dobrym momentem do tego, by przesta? się kreowa?, sob? i pokazał, że jak każdy człowiek tak i my mamy prawo s?abi - tłumaczyła kobieta.

Jeden z m??czyzn opowiada?, że odby? spowied? generaln?, by rozliczy? się ze swoj? przesz?o?ci?. - W ?yciu podejmowa?em wiele z?ych decyzji i b??dnych wyborów. By?em bardzo niezadowolony ze swojego ?ycia duchowego. Ciesz? się, że odby?em spowied?. Trudno mi powiedzie?, jakie b?d? jej owoce, ale wiem, że wszystkie plany i zamierzenia, jakie podj??em po spowiedzi, chc? oprze? o Boga - mówi?.

G?ównym organizatorem rekolekcji by? kustosz sanktuarium ks. Wiktor Gumienny, marianin. Kustosz poinformowa?, że idea rekolekcji zrodzi?a się z rozmów z licheńskimi pielgrzymami, którzy wielokrotnie chcieli odby? spowied? generaln?, ale nie byli do niej odpowiednio przygotowani. - Po liczbie uczestników wida?, że takie rekolekcje są bardzo potrzebne - doda? ks. Gumienny.

Ze spowiedzi generalnej powinni skorzysta? ci, którzy w przesz?o?ci zaniedbali jeden z istotnych warunków sakramentu pokuty, np. ?wiadomie pomin?li jaki? ci??ki grzech, przyst?pili do spowiedzi bez ?alu za grzechy albo te? bez postanowienia poprawy. Spowied? ta mo?e by? po?yteczna równie? przy podejmowaniu wa?nych decyzji albo w trudnych momentach ?ycia.

Trzeci i ostatni w tym roku turnus rekolekcyjny odbędzie się w dniach 14-17 grudnia. Ch?? udziału w nim wyrazi?o ponad 50 osób. Terminy rekolekcji na przysz?y rok: 8-11 marca, 23 marca-1 kwietnia.

więcej