Menu
Reklama
Kontakt
News

Rekolekcje przed spowiedzią generalną

Ľródło: gazeta.pl

W sanktuarium maryjnym w Licheniu rozpoczynaj? się dziś rekolekcje przygotowuj?ce do odbycia spowiedzi generalnej oraz rekolekcje dla osób uzależnionych. W sumie w obu spotkaniach uczestniczy niemal 80 osób z ca?ej Polski.

Rekolekcje przygotowuj?ce do odbycia spowiedzi generalnej (z całego ?ycia) odbywaj? się w Licheniu w tym roku po raz pierwszy. Pomys?odawc? jest kustosz sanktuarium, ks. Wiktor Gumienny, marianin. Idea zrodzi?a się z rozmów z licheńskimi pielgrzymami, którzy wielokrotnie chcieli odby? spowied? generaln?, ale nie byli do niej odpowiednio przygotowani. - Po liczbie uczestników wida?, że takie rekolekcje są bardzo potrzebne - doda? ks. Gumienny. W tym roku odbyły się ju? 3 turnusy takich rekolekcji. Ich uczestnicy chwal? pomys?. W ?yciu podejmowa?em wiele z?ych decyzji. By?em bardzo niezadowolony ze swojego ?ycia duchowego. Ciesz? się, że odby?em spowied?. Trudno mi powiedzie?, jakie b?d? jej owoce, ale wiem, że wszystkie plany i zamierzenia, jakie podj??em po spowiedzi, chc? oprze? o Boga - powiedział jeden z nich.

Odbywające się równolegle z przygotowaniem do spowiedzi generalnej, rekolekcje dla uzależnionych i ich bliskich to dzie?o licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale?nionym. Opieraj? się na jednym z punktów duchowego programu 12 Kroków AA: Bóg, jakkolwiek Go pojmujemy, jest naszym Ojcem. Jak informuje dyrektor Centrum Pomocy, ks. Paweł Rawski: - Kieruj?c się zdrowym rozs?dkiem, trudno jest wej?? w relacj? z kim? kogo nie znamy, a jeszcze trudniej jest powierzy? temu komu? swoje życie. Rekolekcje b?d? czasem odkrywania oblicza Boga-Ojca, które objawi? nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie - tłumaczył ks. Rawski.

Oba turnusy rekolekcyjne, otwarte dla ludzi w ró?nym wieku, zako?cz? się w niedzielę, 17 grudnia. Ostatni? rekolekcyjn? propozycj?, skierowan? tylko do m?odych, są rekolekcje o rozeznawaniu drogi ?ycia, autorstwa licheńskiego Duszpasterstwa M?odzie?y i Powo?a?. B?d? się one odbywa? w licheńskim Sanktuarium w dniach od 27 grudnia do 1 stycznia 2007 r.

więcej