Menu
Reklama
Kontakt
News

W bazylice zabłysło Betlejemskie światło Pokoju

Ľródło: gazeta.pl

Betlejemskie świat?o Pokoju dotar?o dziś do sanktuarium maryjnego w Licheniu. St?d, dzi?ki harcerzom, p?omyk trafi pod strzechy domostw, do kościołów, urz?dów i do wszystkich, którym bliska jest idea świat?a.

Betlejemskie świate?o Pokoju po raz siódmy dostarczyli do Lichenia harcerze z Komendy Hufca ZHP w Koninie. Id?c w zwartej kolumnie, z pochodniami w r?kach, przynie?li je pod bazylik?. Asystowa?o im około 400 umundurowanych skautów z powiatu koni?skiego i miasta Konin. W świątyni powita? ich harcmistrz ks. Zbigniew Krochmal, marianin, rzecznik prasowy sanktuarium maryjnego w Licheniu, który ze skautingiem zwi?zany jest od 30 lat. Harcerze zanie?li świate?ko do Kaplicy Trójcy ?wi?tej w przyziemiu bazyliki. Tam uczestniczyli w mszy ?w., której przewodniczy? i kazanie wyg?osię ks. hm. Krochmal.

- świat?o harcerskie pozwala roz?wietli? ludzkie serca i ludzkie losy. Pozwala ogrza? si?. Przy ?wietle wszystko staje się prostsze, pewne rzeczy ?atwiej zrozumie?, inne ?atwiej dostrzec. Przyjmuj?c to świat?o betlejemskie nie tylko wype?niamy tradycyjny rytua?, ale przede wszystkim przyjmujemy zobowi?zanie do bycia świat?em dla siebie, dla innych - mówi?.

Ks. Krochmal przypomnia? posta? patrona harcerzy - ks. phm. Stefana Frelichowskiego, wi??nia obozu koncentracyjnego w Dachau. - Ca?e swoje życie s?u?y? drugiemu człowiekowi jako ucze?, harcerz, kleryk i ksi?dz. Nie ba? się i?? pod pr?d. Zawsze gotowy sprzeciwi? się temu, co z?e i nieprawdziwe. Nawet, gdy podczas pobytu w obozie w Dachau wi?za?o się to ze ?mierci?. Jako harcerz i chrze?cijanin nie móg? pozwoli?, by chorzy na tyfus wspó?wi??niowie umierali w odosobnieniu, w nieludzkich warunkach. Walczy? o pomoc dla nich i sam t? pomoc im niós?. Oznacza?o to dla niego prze?ladowanie ze strony hitlerowców i ?mier? wskutek zara?enia tyfusem. Dzi?ki niez?omnej postawie zyska? szacunek nie tylko wśród więźniów, ale te? wśród oprawców, którzy w drodze wyj?tku przed spaleniem zw?ok w piecu krematoryjnym wystawili je na widok publiczny - opowiada? ksi?dz-harcerz.

Po Mszy na przemarzni?tych harcerzy czeka? ciep?y posi?ek w domu pielgrzyma Arka. Dopiero po nim m?odzi ludzie rozjechali się do swoich miejscowo?ci, by dzieli? się p?omykiem Betlejemskiego świate?ka.

Betlejemskie świat?o Pokoju przybyło do Polski po raz szesnasty. Pochodzi ono z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, sk?d skauci austriaccy przewo?? je do katedry wiede?skiej. Tam odbieraj? je skauci z pobliskich krajów i przekazuj? swoim s?siadom tak, by P?omie? otoczy? ca?? Europ?. Przes?anie, które towarzyszy w tym roku w?drówce świat?a - Jedno świat?o, jedno przyrzeczenie - nawi?zuje do przypadaj?cego w 2007 roku 100-lecia skautingu.

więcej