Menu
Reklama
Kontakt
News

Bp Mering zapowiada beatyfikację założyciela marianów

Ľródło: gazeta.pl

1 stycznia w trakcie Mszy ?w. na rozpocz?cie Nowego Roku bp. Wiesław Mering zapowiedział beatyfikacj? w sanktuarium w Licheniu o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela zgromadzenia Marianów. W Eucharystii wzięli udział biskupi, kap?ani, siostry zakonne i W?oc?awianie oraz przedstawiciele parlamentarzystów i samorz?dowców z prezydentem W?oc?awka na czele.

Nadziej? bp. Meringa w rozpoczynaj?cym się roku jest beatyfikacja Sługi Bożego ks. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Nast?pi ona najprawdopodobniej we wrze?niu 2007 w Licheńskim Sanktuarium. Dekret beatyfikacyjny jest ju? podpisany przez Benedykta XVI, jednak data uroczystego aktu beatyfikacyjnego nie została jeszcze okre?lona.

Bp Mering w homilii skierowanej do zebranych dokona? podsumowania najwa?niejszych wydarze? duszpasterskich dla Kościoła w Polsce, a zw?aszcza dla diecezji włocławskiej, w minionym 2006 roku.

Podkre?li?, że najwa?niejszym wydarzeniem by?a niew?tpliwie pielgrzymka Ojca więtego Benedykta XVI do Polski. Poinformowa?, że miniony rok by? okresem dzia?a? formacyjnych zw?aszcza dla dzieci i m?odzie?y. Wa?n? dzia?alno?? duszpastersk? w diecezji stanowi?y dzia?ania dotycz?ce ludzi chorych, niepe?nosprawnych i bezdomnych oraz to, że powstało w tym celu wiele ?wietlic środowiskowych, domów i grup wsparcia (np. Dom Samotnej Matki prowadzony w Ciechocinku przez Diecezjalny Caritas).

Biskup wskaza? na ci?gle pog??biane kontakty diecezji włocławskiej z innymi biskupami i diecezjami w kraju i za granic? (m. in. wizyta i pos?uga duszpasterska Kardyna?a Zenona Grocholewskiego - Prefekta Kongregacji Wychowania Chrze?cija?skiego z Watykanu w diecezji).

Jednocze?nie wspomnia? o maj?cym się dokona? niebawem patronacie miasta Osi?ciny, którego Patronami maj? by? og?oszeni b?. męczennicy Eucharystii: ks. Wincenty Matuszewski i ks. Józef Kurzawa.

Wskaza? także na wiele ró?nych problemów i trudno?ci Kościoła, zw?aszcza odniós? się do oskar?e? adresowanych pod adresem Pasterzy Kościoła w Polsce, które przyczyniaj? się do ha?asu medialnego, próby podgryzania autorytetu, ci?g?ego poszukiwania sensacji.

Biskup apelowa? o rzeczowe wyja?nianie spraw trudnych dla Kościoła i obiektywny ich przekaz spo?ecze?stwu poprzez media.

Bp Mering podziękowa? przedstawicielom w?adz wojewódzkich i miejskich za dobre kontakty i wspó?prac?.

Bezpo?rednio po Eucharystii na zaproszenie bp. Meringa do Domu Biskupów W?oc?awskich, udali się parlamentarzy?ci i samorz?dowcy oraz przedstawiciele w?adzy miejskiej z prezydentem W?oc?awka na czele, aby z?o?y? sobie ?yczenia.

więcej