Menu
Reklama
Kontakt
News

Wiosną rekolekcje dla kobiet po aborcji i rodziców przeżywających żałobe

Ľródło: gazeta.pl

Kobiety, które dokona?y aborcji, osoby, które czuj? się wypalone duchowo i zawodowo, ojcowie, którzy nie radz? sobie z codziennymi obowi?zkami i ludzie prze?ywaj?cy żałobę to tylko część z osób, dla których w sanktuarium maryjnym w Licheniu przygotowano wiosenne rekolekcje. Ich tematy, odzwierciedlaj?ce problemy wspó?czesnego człowieka, podpowiedzieli licheńscy pielgrzymi.

Wiosn? w licheńskim sanktuarium będzie można skorzysta? z rekolekcji nt.: Zagubieni ojcowie, Jak radzi? sobie w sytuacji wypalenia duchowego?, Aborcja: kobieta, m??czyzna, dziecko, Jak prze?y? żałobę? Trwaj? prace nad rekolekcjami dla kobiet, które straci?y dziecko w czasie porodu lub w krótki czas po nim. Rekolekcje Puste ?ó?eczko odb?d? się jesieni?.

Nowy cykl rekolekcji rozpoczn? się w marcu. Pierwsza seria będzie po?wi?cona zagadnieniu Jak radzi? sobie w sytuacji wypalenia duchowego? Miesi?c pó?niej ch?tni b?d? mogli wzi?? udział w warsztatach dla osób zm?czonych zawodowymi obowi?zkami, którym praca nie daje ?adnej satysfakcji.

- Wypalenie zawodowe mo?e przydarzy? się wszystkim. Potwierdzaj? to naukowcy, którzy twierdz?, że na jednym stanowisku można by? kreatywnym i twórczym przez pi?? lat. Jednym z celów licheńskich rekolekcji jest więc odpoczynek fizyczny i psychiczny od pracy; spojrzenie z dystansem na życie; wyznaczenie proporcji: co jest w moim ?yciu wa?ne, a co nieistotne. Pomo?e w tym psycholog i ksi?dz - t?umaczy rzecznik prasowy Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, marianin, ks. Zbigniew Krochmal.

Rzecznik doda?, że rozwijaj?c ofert? rekolekcyjn?, sanktuarium pod??a za zmieniaj?cymi się oczekiwaniami ludzi. - ?yjemy szybciej ni? nasi przodkowie. Narzekamy na przypad?o?ci, które wyda?yby się im dziwaczne, na przyk?ad stres. W wielu takich przypadkach nie wystarczy pomoc medyczna, trzeba wyleczy? te? dusz?, a od takiej terapii jesteśmy my - t?umaczy ks. Krochmal.

Szczegó?owych informacji udzielaj? pracownicy recepcji domu pielgrzyma Arka, nr tel. 063 270 81 62. Mo?na te? skorzysta? z informacji umieszczonych na stronie internetowej: www.lichen.pl/rekolekcje.

więcej