Menu
Reklama
Kontakt
News

Spotkanie na temat ożywienia ruchu pielgrzymkowego i turystycznego

Ľródło: gazeta.pl

O?ywienie ruchu turystycznego w powiecie koni?skim oraz pielgrzymkowego na szlaku Gniezno-Licheń-Kalisz - takie za?o?enie postawili sobie samorz?dowcy, przedsi?biorcy i liderzy organizacji pozarz?dowych, którzy zawi?zali w Licheniu dwie grupy partnerskie. Cz?onkiem obu projektów jest sanktuarium Maryjne w Licheniu.

Powsta?y dwa pomys?y, nad którymi pracowa? b?d? poszczególne grupy partnerskie: Licheńskie ?cie?ki dla ducha i cia?a (projekt turystyczny) oraz Pielgrzymki do Maryi i Józefa (projekt pielgrzymkowy). W pierwszym przypadku w gr? wchodzi utworzenie tras pieszych, rowerowych i motoryzacyjnych przebiegaj?cych przez najciekawsze zabytki przyrody i kultury w powiecie koni?skim. Drugi pomys?, przeznaczony dla p?tników, opiera się na opracowaniu trasy pielgrzymkowej Gniezno-Licheń-Kalisz - trzech miejsc wa?nych dla polskiego Kościoła.

Rzecznik prasowy sanktuarium, marianin ks. Zbigniew Krochmal mówi, że pomys? zbudowania profesjonalnych ofert turystycznych i pielgrzymkowych jest reakcj? na potrzeby zg?aszane przez licheńskich gości. Pielgrzymi sami mówi?, że po modlitwie w sanktuarium ch?tnie wybraliby się poza mury, by zwiedzi? nasz? okolic?. Mamy wiele ciekawych zabytków, rezerwaty przyrody - czemu tym się nie chwali?? Zauwa?my te?, że przyjeżdżający do Lichenia wierni mijaj? wa?ne dla naszej religii, historii i kultury miasta: Gniezno, Kalisz, gdzie wr?cz na każdym kroku spotka? można jakich? zabytek. Powinni?my razem pracowa? nad tym, by po??czy? si?y i pokazywa? światu to, co mamy najlepszego - t?umaczy ks. Krochmal.

Do pracy przy projekcie Licheńskie ?cie?ki dla ducha i cia?a w??czy?y się m.in. gmina ?lesin i Kleczew, gospodarstwa agroturystyczne, PTTK, Urz?d Miasta w Koninie, Muzeum Okr?gowe w Gos?awicach, lokalny przewo?nik, w?a?ciciele pensjonatów w Licheniu, nadle?nictwo w Koninie, Kopalnia Soli w K?odawie i Kopalnia W?gla Brunatnego Konin. Zawi?zanie wspó?pracy mi?dzy partnerami nast?pi?o w czwartek 1 lutego, w Licheniu.

W pi?tek, 2. lutego w sanktuarium spotka?a się grupa partnerska zainteresowana projektem Pielgrzymka do Maryi i Józefa. Byli to przedstawiciele urz?dów miast i starostw w Gnie?nie i Kaliszu, sanktuarium ?w. Józefa w Kaliszu i hoteli.

Dzi?ki temu, że wokó? obu projektów uda?o się zebra? grup? entuzjastów, można przyst?pi? do pracy w ramach projektu Turystyka Wspólna Sprawa. Jest to pierwszy w Polsce, tak du?y projekt w zakresie szkolenia i doradztwa dla bran?y turystycznej. Finansuje go Europejski Fundusz Spo?eczny. Przeszkolenie ma na celu wykszta?cenie ekspertów w bran?y turystycznej, przygotowanie ich do si?gania po unijne fundusze i pomoc w stworzeniu atrakcyjnej oferty turystycznej i pielgrzymkowej. Kolejne spotkania, ju? szkoleniowe, odb?d? się w lutym i marcu.

więcej