Menu
Reklama
Kontakt
News

Przygotowania do beatyfikacji założyciela ksieży marianów

Ľródło: gazeta.pl

Zakonnicy ze zgromadzenia ksi??y marianów przygotowuj? się do ekshumacji szcz?tków, pochowanego w Górze Kalwarii, swojego założyciela o. Stanisława Papczyńskiego, który w tym roku będzie ogłoszony błogosławionym - poinformowa? rzecznik prasowy sanktuarium maryjnego w Licheniu, ks. Zbigniew Krochmal. O. Stanisław zostanie wyniesiony na ołtarze ponad 300 lat od swojej ?mierci.

- Ostatnio grób naszego Za?ożyciela by? otwierany około 200 lat temu. Teraz, kiedy o. Papczyński ma by? ogłoszony błogosławionym, przygotowana zostanie nowa trumna i sarkofag. Komisja kościelna dokona ogl?dzin szcz?tków o. Stanisława, maj?c na uwadze przygotowanie relikwii - tłumaczył rzecznik prasowy.

Msza beatyfikacyjna ma odby? się w sanktuarium maryjnym w Licheniu najprawdopodobniej we wrze?niu. - Jeszcze nie znamy dok?adnego terminu uroczystości ani jej programu. Czekamy na te informacje. Ich oficjalne og?oszenie nie należy jednak do nas, tylko do prze?o?onego generalnego zgromadzenia ksi??y marianów ks. Jana Miko?aja Rokosza MIC. Specjalna konferencja prasowa w tej sprawie odbędzie się prawdopodobnie w połowie lutego w Warszawie - t?umaczy ks. Krochmal.

Za?o?one przez o. Stanisława Papczyńskiego w 1673 roku zgromadzenie liczy dziś niespe?na 600 ksi??y, braci i tzw. m??ów stowarzyszonych. Marianów spotka? można w kilkunastu krajach świata, gdzie pe?ni? ró?ne pos?ugi: od pracy parafialnej i misyjnej, do pos?ugi w sanktuariach. Od 58 lat są gospodarzami sanktuarium w Licheniu. Przez ten czas Licheń zyska? rang? o?rodka kultu Maryjnego o znaczeniu mi?dzynarodowym.

O. Stanisław Papczyński urodzi? się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu w Ma?opolsce. W 1654 r. wst?pi? do nowicjatu pijarów. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? 12 marca 1661 r. W latach 1663 - 1667 mieszka? w Warszawie, gdzie by? nauczycielem, kaznodziej?, moderatorem bractwa Matki Bożej ?askawej, prefektem w kolegium, dwukrotnie czasowym zast?pc? rektora w domu zakonnym. By? cenionym spowiednikiem i duszpasterzem.

W 1670 r. poprosię o zwolnienie ze ?lubów. Jego ide? by?o rozpocz?cie nowego, maryjnego dzie?a apostolskiego. Pierwsza maria?ska wspólnota pustelnicza powstała w 1671 r. w Puszczy Korabiewieckiej, nazwanej pó?niej Puszcz? Maria?sk?. W 1673 r. wspólnota ta uzyska?a aprobat? biskupa.

W 1677 r. marianie otrzymali Wieczernik Pa?ski w Górze Kalwarii, dok?d przenie?li się z Puszczy Maria?skiej. 21 kwietnia 1679 r. nast?pi?a kanoniczna erekcja nowego zgromadzenia.

21 września 1699 r. Zakon Marianów po kilku latach stara? uzyska? aprobat? Stolicy Apostolskiej. Zgromadzenie po przyj?ciu Regu?y Dziesi?ciu Cnót NMP i agregacji do zakonu Braci Mniejszych sta?o się zakonem o ?lubach uroczystych. 6 czerwca 1701 r. o. Papczyński z?o?y? uroczyste ?luby na r?ce nuncjusza apostolskiego Franciszka Pignatellego w Warszawie. 5 lipca tego samego roku przyj?? profesj? zakonn? swoich wspó?braci w Wieczerniku.

Zmar? 17 września 1701 r. w Górze Kalwarii, gdzie te? w kościele Wieczerzy Pa?skiej został pochowany.

więcej