Menu
Reklama
Kontakt
News

Zakończyły się rekolekcje dla grekokatolików

Ľródło: gazeta.pl

Duchowni z odradzaj?cego się na Bia?orusi kościoła grekokatolickiego obrz?dku wschodniego modlili się w sanktuarium maryjnym w Licheniu na swoich dorocznych rekolekcjach. Do Lichenia przyjechało trzech spo?ród 10 ksi??y pracuj?cych wśród bia?oruskich grekokatolików. Rekolekcje zakończy?y się wczoraj po po?udniu i trwa?y cztery dni.

Tematem rozwa?a? i konferencji by?a praca ksi?dza we wspó?czesnym świecie. - Obecnie styl ?ycia wyznaczaj? trzy czynniki: pr?dko??, dobrobyt i rozrywka. Gdzie? na uboczu jest jednak coraz wi?cej ludzi, którym taki styl nie odpowiada i którzy cierpi? z powodu odrzucenia. Do nich powinni?my próbowa? dotrze?, wśród nich g?osię Ewangeli? - tłumaczył rekolekcjonista, ks. Robert Krzywicki, marianin, który pracowa? na Bia?orusi.

- Dla ksi?dza kwestie zwi?zane z mentalno?ci? wspó?czesnego człowieka są bardzo wa?ne. Poruszyli?my na rekolekcjach trudne tematy. Uzyska?em ju? odpowied? na dr?cz?ce mnie wątpliwości, ale wiele musz? sobie jeszcze przemy?le? - mówi? o. Igor Kondrjatev, proboszcz parafii w Brze?ciu.

Wśród uczestników rekolekcji byli równie? ks. Piotr Marten z Mohylowa oraz ksi?dz Andrej Ablamiejka, proboszcz parafii ?w. Józefa w Mi?sku. Jak wyja?nia? rekolekcjonista, ks. Robert Krzywicki, o. Andrej jest jedn? z osób, które przyczyni?y się do odrodzenia kościoła grekokatolickiego na Bia?orusi w latach 80. - W latach komunistycznych u nas nie by?o parafii i ksi??y. Moja rodzina by?a niepraktykuj?ca. Czytaj?c ksi??ki i poszukuj?c swoich korzeni, razem z grup? innych osób natrafili?my na informacje o grekokatolikach. Dlatego mówi się, że ten ko?ció? odrodzi? się przez ?wieckich - tłumaczył o. Andrej. Doda?, że osoby trafiaj?ce teraz do jego kościoła to g?ównie neofici szukaj?cy swojego miejsca w ?yciu.

Kościół grekokatolicki obrz?dku wschodniego na Bia?orusi odradza się powoli bez pomocy pa?stwa. Skupia 10 duchownych. Istnieje tam 13 zarejestrowanych parafii unickich. Szacuje się, że praktykuj?cych wiernych jest od 3 do 7 tysięcy. Wiele parafii nie ma kościoła, a wierni spotykaj? się na modlitwach w prywatnych kaplicach. Opiek? duszpastersk? nad kościołem sprawuje marianin, archimandryta ks. Sergiusz Gajek, który jest wizytatorem apostolskim. Chrze?cijanie obrz?dku bizantyjskiego pozostaj? bowiem w unii z Rzymem, uznaj? Papieża za g?ow? Kościoła, zachowuj? jednak odr?bno?? liturgii i prawa kościelnego, obrz?dku, organizacji diecezjalnej.

więcej