Menu
Reklama
Kontakt
News

Beatyfikacja o. Papczyńskiego, założyciela marianów 16 września w Liche

Ľródło: gazeta.pl

Beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela zgromadzenia ksi??y marianów, odbędzie się 16 września w Licheniu. Uroczysto?ci przewodniczy? będzie kard. Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Poinformowali o tym księża marianie podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Wed?ug marianów, ?wiadectwa osób, które otrzyma?y ?aski za wstawiennictwem o. Papczyńskiego, dotycz? cz?sto zdrowia ci??arnych matek i ich nienarodzonych jeszcze dzieci, uczniów, którzy maj? trudno?ci w uczeniu się i osób uzależnionych od alkoholu.

Od ?mierci o. Papczyńskiego mija w tym roku 306 lat. Starania o jego beatyfikacj? marianie rozpocz?li w 50 lat po jego ?mierci. Niestety, pó?niejsze burzliwe dzieje Polski - rozbiory i dwie wojny światowe - opó?ni?y znacznie ten proces. Dopiero w 1952 roku wznowiono proces beatyfikacyjny, a w 1992 roku ogłoszono Akt heroiczno?ci cnót o. Stanisława Papczyńskiego.

W 2001 roku wydarzy? się cud za wstawiennictwem założyciela marianów, który Benedykt XVI potwierdzi? dekretem w 2006 roku. Krewni ci??arnej kobiety, u której lekarze stwierdzili ?mier? p?odu, modlili się o pomoc i wstawiennictwo o. Papczyńskiego. Po kilku dniach lekarze po ponownym badaniu - przeprowadzonym przed dokonaniem zabiegu - stwierdzili, że dziecko ?yje i rozwija si?. Marianie jednak nie wiedz?, czy szcz??liwa matka i jej dziecko b?d? obecne na beatyfikacji.

Obecny na konferencji o. Jan Miko?aj Rokosz, przełożony generalny zgromadzenia ksi??y marianów, tłumaczył dlaczego beatyfikacja odbędzie się w Licheniu 16 września. Benedykt XVI powróci? do zwyczaju przeprowadzania beatyfikacji w kraju dzia?ania Sługi Bożego. Licheń za? jest sanktuarium maryjnym prowadzonym przez ksi??y marianów, których charyzmatem jest szerzenie kultu Niepokalanego Pocz?cia Maryi Panny. O. Papczyński za? by? czcicielem Maryi Niepokalanie Pocz?tej, więc s?uszne jest, by jego beatyfikacja odby?a się w sanktuarium maryjnym. Data także nie jest bez znaczenia. O. Papczyński zmarł 17 września. Beatyfikacja odbędzie się w wigili? jego ?mierci.

Ks. Wojciech Skóra, postulator generalny procesu beatyfikacyjnego o. Papczyńskiego, przypomnia? jego najwa?niejsze cechy: konsekwencj? w pokonywaniu trudno?ci, d??enie do wykszta?cenia, patrzenie i t?umaczenie rzeczywisto?ci w perspektywie wiary, wiara i ofiarno??, s?uchanie g?osu Kościoła, wra?liwo?? na ubogich. O. Papczyński przekonywa?, że każdy człowiek jest przeznaczony do ?wi?to?ci, po?wi?ca? się te? sprawom spo?ecznym.

Ks. Paweł Naumowicz przełożony Prowincji Opatrzno?ci Bożej w Polsce mówi? o przygotowaniach zgromadzenia do beatyfikacji które polegaj? na badaniu spu?cizny założyciela oraz modlitwie. Powsta? komitet przygotowuj?cy beatyfikacj? w Licheniu, marianie wydali ksi??k? w czterech j?zykach z tekstami dotycz?cymi o. Papczyńskiego oraz wprowadzeniami w dni skupienia, dost?pne są także dwa tomiki ?wiadectw o otrzymanych ?askach za wstawiennictwem założyciela marianów. księża chc? te? rozpowszechnia? kult o. Papczyńskiego na Litwie i Ukrainie, dlatego wierni z tych krajów zostan? zaproszeni na beatyfikacj?.

Grób o. Papczyńskiego znajduje się w Górze Kalwarii niedaleko Warszawy. 12 lutego - w zwi?zku z planowan? beatyfikacj? - dokonano kanonicznej ekshumacji cia?a Sługi Bożego. Znaleziono ca?y szkielet o. Papczyńskiego oraz kawa?ek habitu, którym by? przykryty. Cz??? ko?ci zostało wyj?tych na relikwie, reszta pozostanie w grobie, który jest g?ównym relikwiarzem przysz?ego błogosławionego. Relikwie wyj?te z grobu zostan? przekazane parafiom, które wybuduj? kościoły pod wezwaniem o. Stanisława Papczyńskiego. Przy okazji marianie wykonaj? renowacj? sarkofagu, który ma ju? 250 lat.

Stanisław Papczyński, założyciel pierwszego rdzennie polskiego zgromadzenia m?skiego urodzi? się w 1631 r. w Podegrodziu k. Starego S?cza w rodzinie ch?opskiej. Kszta?ci? się w kolegiach pijarskich i jezuickich, po czym wst?pi? do zakonu pijarów. ?luby zakonne z?o?y? w 1656 r., pi?? lat pó?niej otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie.

By? wyk?adowc? w warszawskim klasztorze pijarów, zas?yn?? te? jako kaznodzieja i spowiednik. Popad? w konflikt z przełożonymi, którym zarzuca? brak wierno?ci regule. Dojrzewa?a w nim także my?l o za?o?eniu nowego zakonu. W 1670 r. został zwolniony ze ?lubów wieczystych, rok pó?niej przywdzia? bia?y habit na cze?? Niepokalanego Pocz?cia Maryi i opracowa? Regu?? ?ycia dla przysz?ej wspólnoty.

W Puszczy Korabiewskiej założył pierwszy dom nowego zgromadzenia. Bp Jacek ?wi?cicki zaaprobowa? wspólnot? w 1673 r. Kolejna placówka maria?ska powstała w Górze Kalwarii.

Szerzenie czci Matki Bożej Niepokalanej, modlitwa za dusze czy??cowe, pomoc proboszczom - to trzy cele nowego zgromadzenia. Pod koniec ?ycia o. Papczyński uzyska? aprobat? papiesk? dla marianów. Zmar? 17 września 1701 r. w Górze Kalwarii. Dekret o heroiczno?ci jego cnót Stolica Apostolska wyda?a w 1992 r.

Za?o?one przez o. Stanisława Papczyńskiego w 1673 roku zgromadzenie liczy dziś niespe?na 600 ksi??y, braci i tzw. m??ów stowarzyszonych. Marianów spotka? można w kilkunastu krajach świata, gdzie pe?ni? ró?ne pos?ugi: od pracy parafialnej i misyjnej, do pos?ugi w sanktuariach. Od 58 lat są gospodarzami sanktuarium w Licheniu. Przez ten czas Licheń zyska? rang? o?rodka kultu Maryjnego o znaczeniu mi?dzynarodowym.

więcej