Menu
Reklama
Kontakt
News

Powstanie szlak pątniczy "Pielgrzymka do Józefa i Maryi"

Ľródło: gazeta.pl

Stworzenie szlaku p?tniczego opartego o zabytki i miejsca kultu religijnego Kalisza, Lichenia oraz Gniezna - to cel, jaki przy?wieca prywatnym przedsi?biorcom, ksi??om marianom i samorz?dowcom, zaanga?owanym w projekt Pielgrzymka do Józefa i Maryi. Pierwsze robocze spotkanie w ramach tego projektu, zg?oszonego do ogólnopolskiego programu Turystyka - wspólna sprawa, odby?o się dzisiaj, 12 marca, w domu pielgrzyma Arka w Licheniu.

Paweł Walczyszyn, ekspert ds. turystyki, który prowadzi? spotkanie w Licheniu chciałby, aby oferta stworzona w ramach projektu Pielgrzymka do Józefa i Maryi wyd?u?y?a pobyt pielgrzymów do trzech dni. Obejmowa?aby ona nie tylko zwiedzanie miejsc kultu religijnego w Gnie?nie, Licheniu i Kaliszu, ale także korzystanie po drodze z wielu atrakcji, chocia?by z rejsu po Pro?nie ?odzi? ?w. Wojciecha - zrekonstruowan? na wzór tej, którą ?w. Wojciech otrzyma? od Boles?awa Chrobrego. - Proponowane grupie pielgrzymów zwiedzanie musi mie? form? konkretnej oferty przygotowanej na wzór tych, jakimi dysponuj? biura podró?y - tłumaczył Walczyszyn.

Pielgrzymka do Józefa i Maryi to pomys? realizowany w ramach programu Turystyka - wspólna sprawa - największego jak dot?d ogólnopolskiego projektu w bran?y turystycznej, który jest finansowany ze ?rodków unijnych. Pod okiem eksperta w ciągu trzech ca?odniowych warsztatów spotyka się grupa partnerska którą stworzyli przedstawiciele hoteli oraz urz?dów miast i starostw w Gnie?nie i Kaliszu, Sanktuarium ?w. Józefa w Kaliszu, Sanktuarium w Licheniu oraz w?a?ciciel kaliskiej ?odzi s?owia?skiej ?w. Wojciecha. W ostatnim dniu ma by? podpisana umowa o wspó?pracy.

Dla Sanktuarium w Licheniu to kolejny projekt w dziedzinie turystyki realizowany z jego udziałem. Przed kilkoma dniami zakończy?y się prace nad ofert? Licheńskie ?cie?ki dla ducha i cia?a.

więcej