Menu
Reklama
Kontakt
News

Rekolekcje dla przewodników i organizatorów pielgrzymek

Ľródło: gazeta.pl

Ponad 200 przewodników i organizatorów pielgrzymek do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu wzięło udział w rekolekcjach zorganizowanych w ramach obchodów - przypadaj?cej w tym roku - 40. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej koronami papieskimi. Do Lichenia przyjechali na zaproszenie prowadzonego w sanktuarium Centrum Formacji Maryjnej. Temat rozwa?a? to Maryja Ukoronowana - powo?ana, aby s?u?y?.

Uczestnicy rekolekcji pochodz? z ró?nych stron kraju. Wi?kszo?? z nich przybywa do Lichenia z pielgrzymkami ju? od wielu lat. - Mnóstwo osób i to z ró?nych pokole? chce tu przyjechać. Pó?niej opowiadaj?, że doznaj? w Licheniu czego?, co jest po ludzku niewyt?umaczalne. Jedna z matek, którą zabra?am do Lichenia wierzy, że tylko dzi?ki modlitwom i wstawiennictwu Matki Bożej Licheńskiej jej syn, który mia? uszkodzone nogi, odzyska? zdrowie - tłumaczyła Adela Szczepaniak ze Stowarzyszenia Konferencja Wincentego a 'Paulo, działającego przy konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim.

- Ja zawsze mówi? "pierwszakom", czyli tym, którzy jad? po raz pierwszy, że jak ju? zobacz? Licheń, to b?d? tu wraca?. I najczęściej tak się dzieje - dodaje Eugenia G?adysz z Ustrzyk Dolnych.

W licheńskim sanktuarium przewodnicy i organizatorzy pielgrzymek sp?dzili trzy dni od 23 do 25 marca. Uczestniczyli w Mszach ?w., odprawili Drog? Krzy?ow? w bazylice, wys?uchali konferencji tematycznie zwi?zanych z koronacj? Obrazu, która dla sanktuarium jest jednym z najwa?niejszych wydarze?. Odby?a się ona 15 sierpnia 1967 roku. W obecności kilkudziesi?ciu tysięcy pielgrzymów Obraz koronowa? kardynał Stefan Wyszy?ski. G?ówne obchody rocznicowe odb?d? się w Licheniu dok?adnie w 40. rocznic? tamtych wydarze? - 15 sierpnia, w uroczysto?? Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Uczestnicy rekolekcji spotkali się równie? z przełożonym generalnym zgromadzenia ksi??y marianów, ks. Janem Miko?ajem Rokoszem. Genera? opowiedział o beatyfikacji założyciela marianów - o. Stanisława Papczyńskiego, która odbędzie się 16 września w Licheniu. Dla sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Tarcisio Bertone, który dokona beatyfikacji, będzie to pierwsza duszpasterska wizyta w Polsce.

więcej