Menu
Reklama
Kontakt
News

Msze za emigrantów w Licheniu

Ľródło: gazeta.pl

Od maja w sanktuarium maryjnym w Licheniu odprawiane b?d? Msze ?w. w intencji osób wyje?d?aj?cych z Polski za prac? oraz za ich rodziny. To odpowied? na pro?by pielgrzymów, którzy zwracali się do ksi??y marianów o modlitw? za emigrantów i ich bliskich.

- Spotykamy osoby, którym się udaje. Wracaj? szcz??liwe, bo zarobi?y troch? pieni?dzy i dzi?ki temu uk?adaj? sobie lepiej życie, ale du?o jest te? takich, którzy na tym wyje?dzie w ró?ny sposób trac?, popadaj? w problemy. Prosz? zatem o modlitw?, żeby umieli sobie w tych sytuacjach radzi?. Poniewa? takich pró?b jest coraz wi?cej, postanowili?my zaprosię pielgrzymów, osoby wyje?d?aj?ce za granic? i ich bliskich, aby modlili się, żeby ta roz??ka nie prowadzi?a do z?ego, ale - na ile to jest mo?liwe - przynosi?a dobre owoce - tłumaczył kustosz sanktuarium maryjnego w Licheniu, ks. Wiktor Gumienny. Msze odprawiane b?d? w bazylice, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, od maja w każdy pi?tek o godz.19.00.

Msze ?w. wpisuj? się w program opieki marianów nad emigrantami. Zakonnicy prowadz? bowiem dom zakonny w Ealing w Londynie, gdzie w ostatnim czasie, w zwi?zku z wyjazdami Polaków za prac?, liczba osób odwiedzaj?cych parafi? wzros?a z 4,5 do 6 tysięcy. Obecnie pracuje tam pi?ciu zakonników. Ze wzgl?du na liczb? wiernych rozszerzyli program pos?ugi o dwie Msze ?w.

Prowincjał marianów ks. Paweł Naumowicz chce skierowa? tam do pomocy jeszcze jedn? osob?. Przyznaje, że warunki w parafii są do?? trudne. Parafialny ko?ció? okazuje się zbyt ma?y, aby pomie?ci? wszystkich wiernych. Kościoła nie da się powiększy?. By?y plany, żeby wykorzysta? jedn? z sal parafialnych, ustawi? telebim, ale wzbudza to wątpliwości, bo wierni nie b?d? mieli kontaktu wzrokowego z celebransem - tłumaczył.

Oprócz Londynu marianie wspó?pracuj? te? z potomkami emigrantów i osobami wywiezionymi z Polski przez w?adze sowieckie w Kazachstanie, na Bia?orusi i Ukrainie.

więcej