Menu
Reklama
Kontakt
News

Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr uczci 87. rocznicę urodzin J

Ľródło: gazeta.pl

60 chórów i 40 orkiestr uczci uroczystym koncertem Monstratus 87. rocznic? urodzin Jana Pawła II. Wydarzenie będzie mia?o miejsce podczas Ogólnopolskiego Zlotu Chórów i Orkiestr, 19 maja w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.

Po raz drugi Sanktuarium Maryjne w Licheniu gości? będzie chórzystów i muzyków orkiestrowych z ca?ej Polski. Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr po raz pierwszy odby? się przed dwoma laty. Do Lichenia przybyło wtedy 97 chórów i 50 orkiestr w liczbie ponad pi?ciu tysięcy osób, które na schodach Licheńskiej bazyliki odegra?o monumentalny koncert.

Artystyczne przedsi?wzi?cie by?o ho?dem dla zmarłego prawie dwa miesi?ce wcześniej Jana Pawła II. Kieruj?c się du?ym zainteresowaniem wiernych, w?adze Zwi?zku Chórów i Orkiestr oraz Sanktuarium Maryjnego postanowi?y, że podobne zloty b?d? się odbywa? co dwa lata w weekend przypadaj?cy najbli?ej papieskiej rocznicy urodzin.

Zdaniem prezesa Zarz?du G?ównego Polskiego Zwi?zku Chórów i Orkiestr prof. Romana Gruczy, tegoroczny repertuar koncertu będzie bardzo zró?nicowany. - Zagramy hymn Polski i Watykanu, "Gaude Mater Polonia" oraz "Msz?" wed?ug zalece? ks. Ireneusza Pawlaka z Instytutu Muzykologii KUL - wyja?nia. - Nie chcemy ??czy? muzyki wokalnej i instrumentalnej, dlatego orkiestry zagraj? osobno marsze stra?ackie, a chóry od?piewaj? "Bogurodzic?" - doda? prof. Grucza.

Wed?ug prof. Gruczy, licheński koncert będzie wymaga? od artystów ogromnego skupienia. Przy rozstawieniu chórów na 33 stopniach bazyliki, z powodu odleg?o?ci muzycy mog? się nie s?ysze?.

Koncert Monstratus w bazylice Licheńskiej rozpocznie się 19 maja o godz. 17.

więcej