Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheńska konferencja dla dziennikarzy "Kościół bez tajemnic"

Ľródło: gazeta.pl

Prezentacja dwóch odcinków serialu dokumentalnego Tajemnice Watykanu, który nie by? jeszcze pokazywany szerszej publiczno?ci, zakończy?a dziś dziennikarsk? konferencj? Kościół bez tajemnic, zorganizowan? w dniach 26-28 kwietnia w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. W spotkaniu udział wzięło około 70 przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych z ca?ej Polski.

G?ównym tematem spotkania by?a lustracja w kościele. Wśród prelegentów znale?li się ks. Adam Boniecki - redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Józef Kloch, Maciej Gawlikowski - autor filmu Zastraszy? ksi?dza, Marek Lasota - z krakowskiego oddzia?u Instytutu Pami?ci Narodowej, publicysta Tomasz Terlikowski oraz ks. Adam ?ach - redaktor naczelny p?ockiej edycji tygodnika Niedziela.

Nie zabrak?o te? informacji o najwa?niejszym w tym roku wydarzeniu dla Zgromadzenia Księży Marianów - beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego. O tym, co wspó?czesny człowiek mo?e wynie?? z nauk o. Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia, mówi? prowincjał marianów, ks. Paweł Naumowicz. Wszystkie wyk?ady ko?czy?y się dyskusj?, prowadzon? przez Stanisława Karnacewicza z Polskiej Agencji Prasowej.

Zdaniem dziennikarzy bior?cych udział w konferencji, istnieje potrzeba organizowania takiego forum, podczas którego można zg??bi? szerzej tematy, którymi ?yj? media, a które są zwi?zane z Kościołem. Niezale?ny dziennikarz i pisarz Tomasz Klarecki powiedział w rozmowie z KAI: Jestem ewangelikiem. Kościół katolicki jawi? mi się zawsze jako struktura skostnia?a, bardzo hierarchiczna, obci??ona syndromem obl??onej twierdzy. I tutaj się bardzo pozytywnie rozczarowa?em. Zobaczy?em ludzi w koloratkach, którzy maj? ró?ne pogl?dy i potrafi? ze sob? o nich dyskutowa?.

G?ówny organizator konferencji ks. Zbigniew Krochmal, rzecznik prasowy Sanktuarium, zach?ca? dziennikarzy do zg??biania prawdy: Zdajemy sobie spraw?, że dziennikarz nie ma wystarczaj?co du?o czasu na to, aby bada? dany temat. Pami?tajmy jednak o tym, że jesteśmy zaproszeni do ostro?no?ci, zachowujmy te? dystans do samych siebie.

Pod koniec konferencji wśród uczestników pojawia?y się propozycje tematów, którymi można by zaj?? się, organizuj?c kolejne konferencje. Uczestnicz?cy w spotkaniach marianin, ks. Robert Krzywicki sugerowa?, aby zmierzy? się z tematem uczu? religijnych - szuka? odpowiedzi na pytanie: czym one są nie tylko dla chrze?cijan, ale te? dla przedstawicieli innych religii oraz podyskutowa? o ograniczaniu praw ludzi wierz?cych na świecie.

Konferencj? Kościół bez tajemnic zorganizowano w Sanktuarium po raz drugi. Tematem ubieg?orocznego spotkania by?o to, czy i jak pisa? o sprawach trudnych dla Kościoła? Po raz drugi patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawowa?a Polska Agencja Prasowa, patronat honorowy natomiast - ks. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

więcej