Menu
Reklama
Kontakt
News

W Licheniu amazonki dziękują za kolejny rok życia

Ľródło: gazeta.pl

Z pielgrzymk? dzi?kczynn? za kolejny rok ?ycia przyb?d? do sanktuarium maryjnego w Licheniu w pi?tek, 4 maja, amazonki z Sulechowa z powiatu zielonogórskiego.

B?dziemy dziękowa? za wszelkie okazane nam ?aski i prosię Matk? Naj?wi?tsz? o zdrowie i si?y do dalszej walki z chorob? - tłumaczyła Stanisława Smoli?ska, szefowa klubu Amazonek.

Jak ka?dego roku najwa?niejszym punktem pielgrzymki, w której we?mie udział 35 osób, jest Msza ?w., Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia oraz Droga Krzy?owa w Lesie Grąblińskim - miejscu objawie?.

W 2001 roku w Sulechowie kobiety po mastektomii zrzeszy?y si?. Obecnie do klubu nale?? 53 osoby. Od momentu powstania klubu amazonki przyjeżdżają w maju do licheńskiego sanktuarium. Tu modl? się i - jak same mówi? - nabieraj? si?. - To jest nasza prywatna pielgrzymka. Jeste?my radosne, du?o czasu sp?dzamy na modlitwie i na zwiedzaniu sanktuarium. Nie chcemy siedzie? w pokojach, zamkni?te w czterech ?cianach. Chcemy cieszy? się widokami Lichenia, atmosfer? miejsca, nami samymi - doda?a Stanisława Smoli?ska.

Pielgrzymka amazonek potrwa dwa dni od 4 do 5 maja.

Amazonki z Sulechowa wspó?pracuj? z w?adzami samorz?dowymi. Z dotacji maj? pieni?dze na dzia?alno?? statutow?, wyjazdy i rehabilitacj?. Jednym z zada?, jakie sobie wyznaczy?y jest praca w szpitalu z kobietami b?d?cymi przed i po mastektomii.

więcej