Menu
Reklama
Kontakt
News

Ogólnopolskie warsztaty fotograficzne w licheńskim sanktuarium

Ľródło: gazeta.pl

Portret polskiej pobo?no?ci - to g?ówny temat ogólnopolskich warsztatów fotograficznych, które dziś rozpocząły się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. W warsztatach uczestniczy 21 osób, wśród nich reporterzy, arty?ci ze Zwi?zku Polskich Artystów Fotografików, klubów i stowarzysze? o charakterze regionalnym oraz uczniowie Zespo?u Szkó? Plastycznych w Kole.

Specjalnie zorganizowali?my dwudniowe warsztaty, aby wykorzysta? wszystkie mo?liwe warianty o?wietlenia naturalnego - tłumaczył prezes Kolskiego Klubu Fotograficznego FAKT, organizator pleneru, Adam Wilk. Uczestnicy warsztatów u?ywaj? zarówno aparatów cyfrowych, jak i analogowych.

Wilk doda?, że zadaniem fotografików jest szukanie sacrum we wspó?czesnej architekturze sakralnej, w relacjach ludzi z tym otoczeniem. - Przyznam, że trudno fotografuje się w miejscach kultu religijnego. Ostatnimi laty ludzie są uczuleni na kamery, aparaty - tłumaczył Adam Wilk. I to jest w?a?nie pierwsza trudno?? - zrobi? zdj?cie tak, żeby nikogo nie urazi?. Trzeba du?o taktu, umiaru, w?a?ciwego podej?cia. Druga trudno??, to wkomponowanie człowieka w przestrze? architektoniczn?, ogromn? przecie?. Te kubatury są bardzo du?e i powstaje problem - jak operowa? ogniskow?, jak pokazał uduchowienie człowieka wobec ogromu architektury.

Zdj?cia, które powstan? w Licheniu będzie można zobaczy? na poplenerowej wystawie, która zostanie otwarta w Licheniu 1 września.

Warsztaty zorganizowa? Kolski Klub Fotograficzny FAKT przy wspó?pracy Centrum Informacji i Promocji Sanktuarium w Licheniu. Kolski Klub w przysz?ym roku będzie obchodzi? 30-lecie istnienia, s?ynie z organizacji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Portret. W szóstej, tegorocznej edycji konkursu bierze udział ponad 300 osób. Elementem finalnym tegorocznego konkursu są Licheńskie warsztaty Portret polskiej pobo?no?ci.

więcej