Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheńskie obchody 87. rocznicy urodzin Jana Pawła II (zapowiedź)

Ľródło: gazeta.pl

Wielki koncert chórów i orkiestr na schodach bazyliki, Msza ?w. w intencji rych?ej beatyfikacji, otwarcie apartamentów papieskich dla pielgrzymów - tak Sanktuarium Maryjne w Licheniu uczci 87. rocznic? urodzin Jana Pawła II, 18 maja.

W pi?tek, 18 maja, o godz. 12.00, w bazylice mniejszej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej odprawiona zostanie Msza ?w. w intencji rych?ej beatyfikacji Papieża. Przez ca?y dzie?, od godz. 9.00 do 19.00, otwarte b?d? apartamenty papieskie, w których S?uga Bo?y Jan Paweł II sp?dzi? dwie noce podczas swego pobytu w Polsce w 1999 roku. Apartamenty są na co dzie? zamkni?te.

księża marianie, gospodarze Sanktuarium, otwieraj? je podczas rocznicy urodzin, ?mierci i wyboru Karola Wojty?y na Papieża, a także na pamiątk? pobytu Ojca więtego w Sanktuarium. W tym roku dawn? jadalni? papiesk? zamieniono na bibliotek?, w której gromadzone są ksi??ki, filmy, wszelkie przedmioty maj?ce zwi?zek z Janem Paw?em II.

Najcenniejszy jest zbiór pami?tek pozostawionych przez Ojca więtego dla Sanktuarium: piuska, lekcjonarz, z?oty ró?aniec z per?ami, z?oty kielich z paten? oraz stu?a.

Koncert chórów i orkiestr, nazwany Monstratus, odbędzie się w sobotę, 19.maja o godz.17.00 na schodach bazyliki. 60 chórów i prawie 40 orkiestr, rozstawionych na 33 stopniach bazyliki, zaprezentuje bogaty repertuar. Us?yszymy hymn Polski i watykański, Gaude Mater Polonia, Msz? ks. Pawlaka, Bogurodzic?. Na zakończenie, około godz.19.00, podczas wykonania ostatniej pie?ni - Barki - pod pomnikiem Papieża zostan? zapalone znicze i z?o?one kwiaty.

W licheńskim Sanktuarium będzie to drugi tak wielki koncert chórów i orkiestr. Pierwszy odby? się przed dwoma laty. W?adze Polskiego Zwi?zku Chórów i Orkiestr oraz księża Marianie z licheńskiego Sanktuarium, widz?c olbrzymie zainteresowanie wśród wiernych postanowili, że podobne zloty b?d? się odbywa? co dwa lata w weekend przypadaj?cy najbli?ej rocznicy papieskich urodzin. Patronat honorowy nad tegorocznym koncertem obj?? Prezydent RP.

więcej