Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheń: rekonstrukcja twarzy o. Stanisława Papczyńskiego

Ľródło: gazeta.pl

Specjali?ci z Zak?adu Medycyny S?dowej Akademii Medycznej w Poznaniu zrekonstruowali twarz o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Nie zachowa? się ?aden portret sporz?dzony za jego ?ycia. 16 września w sanktuarium maryjnym w Licheniu o. Papczyński zostanie ogłoszony błogosławionym.

Jak twierdzi przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów ks. Paweł Naumowicz, g?ównym powodem wykorzystania bada? naukowych w odtworzeniu twarzy o. Papczyńskiego by? fakt, że marianie nie dysponuj? portretem swojego założyciela wykonanym za jego ?ycia.

- Portret w zespole klasztornym w Skórcu, który uznajemy za najstarszy, powstał na prze?omie XVII i XVIII wieku, ale nie mamy pewno?ci, czy został sporz?dzony za ?ycia naszego założyciela, czy te? artysta przedstawi? o. Papczyńskiego z wyobra?ni, ju? po jego ?mierci - t?umaczy ks. Naumowicz.

Marianie uznali, że trzeba wykorzysta? wspó?czesne badania nad komputerowym odtwarzaniem wizerunku osób zmarłych, by przybli?y? wizerunek o. Papczyńskiego sobie i wiernym. - Wiemy, że dokonano z ca?? pewno?ci? takiego odtworzenia wizerunku Miko?aja Kopernika. My?la?y ju? o tym inne zgromadzenia zakonne w przypadku swoich założycieli - powiedział ks. Naumowicz.

Rekonstrukcj? wizerunku o. Papczyńskiego zaj?li się specjali?ci z Zak?adu Medycyny S?dowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Wykorzystali do tego komputerowy system rekonstrukcji wygl?du Pol-Sit Rekonstrukcja.

Aby odtworzy? wizerunek o. Papczyńskiego, potrzebne były szczegó?owe badania antropologiczne jego czaszki. Na?o?yli?my na siebie dwa obrazy: czaszki i zrekonstruowany na podstawie czaszki obraz twarzy. Stopie? dopasowania obu obrazów jest bardzo wysoki, co stanowi potwierdzenie, że uzyskany obraz wygl?du twarzy jest najbardziej zbli?ony do rzeczywistego - napisali naukowcy w raporcie badawczym.

Zdaniem rzecznika sanktuarium maryjnego w Licheniu ks. Zbigniewa Krochmala, odtworzona dzi?ki specjalistycznemu oprogramowaniu twarz jest niemal identyczna z t?, którą wida? na portretach. - Kiedy patrzy?em po raz pierwszy na efekt pracy specjalistów, mój wzrok przyku?y ?agodne oczy i pogodna twarz o. Papczyńskiego. Ta twarz nie zawiera oznak trudów, jakie znosię on za ?ycia - powiedział ks. Krochmal.

*O. Stanisław Papczyński* (1631-1701) by? założycielem Zgromadzenia Księży Marianów. By? gorliwym spowiednikiem, promotorem ?wi?to?ci ?wieckich i propagatorem modlitwy za dusze czy??cowe. 16 września w sanktuarium maryjnym w Licheniu zostanie ogłoszony błogosławionym.

więcej