Menu
Reklama
Kontakt
News

Konferencja o roli sanktuariów w rozwoju regionalnym (zapowiedź) - Licheń

Ľródło: gazeta.pl

O tym, jak sanktuaria prawos?awne i katolickie wp?ywaj? na rozwój regionu i jak wygl?da wspó?praca samorz?dowców i gospodarzy miejsc kultu religijnego zastanawia? się b?d? uczestnicy konferencji naukowej Obszary wspó?pracy mi?dzy samorz?dem lokalnym a sanktuarium, która odbędzie się 13 czerwca w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.

Prof. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagiello?skiego omówi specyfik? ruchów pielgrzymkowych oraz wp?ywu pielgrzymek na rozwój spo?eczno-ekonomiczny miejscowo?ci i regionów, na terenie których znajduj? się sanktuaria i inne miejsca kultu religijnego.

Rektor Wy?szej Szko?y Humanistyczno-Ekonomicznej w ?odzi prof. Jan Pomorski przedstawi analiz? budowania strategii rozwoju lokalnego na przyk?adzie licheńskiego sanktuarium.

W programie konferencji znalazły się równie? opisy ró?nych sanktuariów, m.in. Urodzin i Chrztu ?w. Siostry Faustyny Kowalskiej w ?winicach Warckich. Omówiona zostanie także propozycja utworzenia wielkopolskiego szlaku męczenników.

Zdaniem ks. Zbigniewa Krochmala, rzecznika prasowego sanktuarium w Licheniu, tematyka konferencji jest bardzo aktualna. - Rocznie w Polsce w pielgrzymkach bierze udział kilka milionów osób - mówi. - Warto więc podejmowa? starania i o?ywia? szlaki pielgrzymkowe, aby pokazał Polakom i gościom zagranicznym to, co mamy najlepszego - dodaje ks. Krochmal.

Wed?ug ks. Krochmala są to zabytki, ale także miejsca, w których kultywowana jest polska tradycja i gdzie od codziennego zabiegania dzieli nas gruby mur świadomości, że poza karier? i ?yciowymi problemami jest co? wi?cej - jest sfera duchowa, której nie należy zaniedbywa?.

Konferencja Obszary wspó?pracy mi?dzy samorz?dem lokalnym a sanktuarium odbędzie się 13 czerwca w Domu Pielgrzyma ARKA. Pocz?tek o godz.10.

więcej