Menu
Reklama
Kontakt
News

Konferencja naukowa o współpracy samorządu terytorialnego i sanktuarium

Ľródło: gazeta.pl

Dobra wspó?praca mi?dzy samorz?dami i sanktuariami będzie z korzy?ci? dla obu stron - to najkrótsza konkluzja V Regionalnej Konferencji Naukowej Obszary wspó?pracy mi?dzy samorz?dem terytorialnym a sanktuarium, która odby?a się dziś w domu pielgrzyma Arka w Licheniu.

Konferencja zorganizowana w Licheniu pokazała jak wa?na w kontek?cie spo?ecznym, ekonomicznym, kulturowym, religijnym czy nawet edukacyjnym jest wspó?praca gmin, miast i powiatów z o?rodkami kultu religijnego. Prelegenci wskazywali, że szczególne znaczenie maj? tu ponadregionalne, czy te? mi?dzynarodowe miejsca kultu.

- Migracje zwi?zane z ruchem pielgrzymkowym zawsze wp?ywa?y na rozwój gospodarczy wiosek i miast, dlatego trzeba rozwija? wspó?prac? mi?dzy samorz?dem i stron? kościeln? - wskazywali prof. Antoni Jackowski, dr Izabela So?jan i dr El?bieta Bilska-Wodecka z Krakowa.

Przyk?ad takiego dobrego funkcjonowania przedstawi?a w swoim wyk?adzie dr Lucyna Przybylska z Gdyni, która pokazała jakie wymierne korzy?ci przynosi dobra wspó?praca w obszarze kulturalnym pomi?dzy samorz?dem miasta Gdynia i Sanktuarium o. Maksymiliana Kolbe w tym mie?cie.

Prof. Jan Pomorski Rektor Wy?szej Szko?y Humanistyczno-Ekonomicznej w ?odzi apelowa? do przedstawicieli sanktuariów, by nie bali się pokazywa? i uczy? innych jak dobrze nimi zarz?dza?. - Warto analizowa? swoje silne i s?abe strony, i na podstawie wyci?gni?tych wniosków dzia?a? jeszcze sprawniej. Przyk?ad Sanktuarium Maryjnego w Licheniu cho?by w zakresie jako?ci i kultury pracy, czy te? nowoczesnego zarz?dzania sanktuarium mo?e pos?u?y? te? samorz?dowcom. To w?a?nie samorz?dy mog? dziś czerpa? na swój rozwój ?rodki z rozmaitych programów unijnych - mówi? prof. Pomorski.

Podsumowuj?c konferencj? ks. Zbigniew Krochmal, marianin, pe?ni?cy w Licheniu obowi?zki ekonoma Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów, wskaza? na problemy wynikaj?ce z braku prawnego zdefiniowania sanktuariów. To, zdaniem ks. Krochmala, rodzi okre?lone konsekwencje. - W sytuacji, kiedy gmina nie wpisze do swojej strategii rozwoju wspó?pracy z sanktuarium cho?by w celu oznakowania turystycznego szlaków pielgrzymkowych, trudno o pozyskiwanie unijnych ?rodków na ten cel - mówi? ekonom licheńskiego domu.

Konferencj? w domu pielgrzyma Arka zorganizowali wspólnie: Sanktuarium Maryjne w Licheniu, Wy?sza Szko?a Humanistyczno-Ekonomiczna w ?odzi i Gmina ?lesin.

więcej