Menu
Reklama
Kontakt
News

Poświęcenie największych w Polsce organów w Bazylice Licheńskiej

Ľródło: gazeta.pl

Licheńskie organy - największy instrument w Polsce zostan? po?wi?cone i oficjalnie oddane do u?ytku 2 lipca. W tym dniu w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu przypada odpust Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

Uroczysto?ci odpustowe rozpoczn? się ju? w niedzielę. O godz. 17.15 w bazylice wierni b?d? modli? się na nieszporach. Na godz. 19.00 natomiast zaplanowano recital muzyczny wspó?twórcy licheńskich organów, prof. Andrzeja Chorosi?skiego.

G?ówna Msza ?w. odpustowa odbędzie się w poniedzia?ek 2 lipca. o godz. 12.00. B?dzie jej przewodniczy? ordynariusz diecezji włocławskiej bp Wiesław Mering. Wtedy w obecności pielgrzymów po?wi?cone zostan? Licheńskie organy. To największy instrument w Polsce i czwarty pod wzgl?dem wielko?ci w Europie. Jego budowa trwa?a cztery lata. Organy sk?adaj? się z pi?ciu elementów rozmieszczonych w częściach: po?udniowej, wschodniej i zachodniej Licheńskiej bazyliki. Instrument liczy 157 g?osów.

Prof. Karol Go??biowski, znany w świecie organista, mieszkaj?cy w Belgii, specjalnie na t? uroczysto?? przygotowa? p?yt? z muzyk? francusk? z 2 po?. XI w. wykonywan? na licheńskich organach. Jest to pierwsza p?yta nagrana z wykorzystaniem całego instrumentu.

Licheń będzie obchodzi? odpust Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej po raz trzeci. W 2005 roku ?wi?to to ustanowi?a Stolica Apostolska.

Odpust to przywilej, jaki ustanowi? Kościół katolicki chc?c zach?ci? wiernych do wi?kszej gorliwo?ci w modlitwie, dobroczynno?ci i mi?o?ci; darowanie kary za pope?nione grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty. Jest to mo?liwe dzi?ki niesko?czonym zas?ugom Chrystusa i uczestnictwu ?wi?tych w Jego m?ce i chwale. Warunkiem uzyskania odpustu zupe?nego jest odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty oraz udział w Eucharystii, przyj?cie Komunii ?w., modlitwa w intencjach Ojca więtego, wyrzeczenie się przywi?zania do grzechu. Warunki te powinny by? wype?nione w miejscu i w dniu uroczystości odpustowej. Nawiedzenia miejsca odpustu można dokona? od po?udnia dnia poprzedzaj?cego a? do pó?nocy ko?cz?cej dzień oznaczony.

więcej