Menu
Reklama
Kontakt
News

20 tys. osób wychodzących z nałogów weźmie udział w rekolekcjach

Ľródło: gazeta.pl

Po raz pi?tnasty 28 i 29 lipca w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu odb?d? się Ogólnopolskie Spotkania środowisk Trze?wo?ciowych. We?mie w nich udział prawie 20 tys. osób z Polski i zagranicy.

Wśród uczestników najwi?cej jest anonimowych alkoholików, którzy w 1992 roku w Licheniu utworzyli 200-osobow? grup? pomys?odawców licheńskich spotka?. Z czasem przy??czali się do nich wychodz?cy z na?ogów m.in. narkomani, erotomani, palacze oraz osoby walcz?ce z oty?o?ci?. Obecnie do Lichenia przyjeżdża prawie 20 tys. osób - Dla osób uzależnionych to jedno z wa?niejszych wydarze? w roku, tak jak dla katolików więta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy- mówi ks. Paweł Rawski, organizator spotka? i dyrektor licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale?nionym.

Has?em tegorocznych Spotka? środowisk Trze?wo?ciowych są s?owa "Przypatrzcie się trzeźwieniu waszemu". - Jest to zach?ta do refleksji nad tym, co się ju? uda?o, a co jest jeszcze do zrobienia w kwestii wychodzenia z uzależnie? lub wspó?uzależnie? - doda? ks. Rawski.

Program Spotka? obejmuje m.in. trwaj?ce ca?? noc mityngi, indywidualne rozmowy z terapeutami i duchownymi oraz spowied? i wspólne modlitwy.

W sobotę w Sali Ca?unu Tury?skiego w bazylice dolnej o godz. 16.15 odbędzie się m.in. prelekcja Program 12 Kroków - jakie kroczenie, takie trzeźwienie. Wyg?osi j? psycholog Jan Lewandowski, alkoholik, kierownik oddzia?u terapii uzależnie? od alkoholu w Gryficach koło Szczecina.

Wcześniej o godz. 15 w tej samej sali uczestnicy spotka? wezm? udział w katechezie B?d?cie trzeźwi! Czuwajcie! - Zagro?enia dla ludzkiej wolno?ci, którą poprowadzi ks. Edmund Szaniawski MIC, egzorcysta.

W kolejnych spotkaniach uczestniczy? b?d? m.in. ks. Zbigniew Kaniecki, sekretarz Zespo?u Apostolstwa Trze?wo?ci przy Konferencji Episkopatu Polski, ks. Paweł Naumowicz MIC, przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów oraz ks. Tomasz Jener, duszpasterz trzeźwości diecezji włocławskiej.

O pó?nocy z soboty na niedzielę w bazylice mniejszej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej odprawiona zostanie Msza ?w., której przewodniczy? będzie bp pomocniczy archidiecezji cz?stochowskiej Antoni D?ugosz, duszpasterz osób uzależnionych. Wśród zaproszonych gości jest te? m.in. ks. Dariusz Kwiatkowski, były dyrektor licheńskiego Centrum i pomys?odawca Spotka?, a obecnie duszpasterz osób uzależnionych w Londynie.

G?ównym organizatorem Ogólnopolskich Spotka? środowisk Trze?wo?ciowych jest Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale?nionym. Powsta?o ono jako dar dla Sługi Bożego Jana Pawła II, na fundamencie działających w Sanktuarium od lat 90. Apostolatów Odnowy Rodziny i Trze?wo?ci.

Podczas pobytu Jana Pawła II w Licheniu w 1999 r. księża marianie obiecali, że b?d? opiekowa? się osobami uzależnionymi, "nowymi ubogimi" wspó?czesnego Kościoła. Centrum oficjalnie otwarto w 2000 roku. Od początku dzia?alno?ci do ko?ca 2006 roku pomoc terapeutyczn? i duchow? otrzyma?o w nim ponad 26 tys. osób.

więcej