Menu
Reklama
Kontakt
News

Zakończyły się Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe

Ľródło: gazeta.pl

Porann? Mszą w. w bazylice zakończy?y się dziś XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Spotkania Trze?wo?ciowe, zorganizowane w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu pod has?em Przypatrzcie się trzeźwieniu waszemu. Wzi??o w nich udział około 20 tysięcy osób borykaj?cych się z uzależnieniami od alkoholu, jedzenia, hazardu, seksu, narkotyków i papierosów.

Uczestnicy Spotka? dotarli do Lichenia z ró?nych regionów kraju, a także z zagranicy. Przyjechali w pi?tek b?d? wczesnym rankiem w sobotę, aby od samego rana mie? czas na indywidualne spotkania z terapeutami, duszpasterzami, pomodlił się podczas wspólnej Drogi Krzy?owej w lesie gr?bli?skim, wys?ucha? prelekcji specjalistów oraz twórczo?ci swoich kolegów, którzy wyst?pili podczas tradycyjnego koncertu przed bazylik?.

Granie, ?piewanie i tworzenie trzyma mnie w trzeźwości. Inaczej zapomnia?bym, kim jestem - mówi? Czes?aw, niepij?cy od 13 lat uczestnik Spotka?. Momentem kulminacyjnym każdych Spotka? jest odprawiana o pó?nocy Msza ?w. W tym roku przewodniczy? jej bp Antoni D?ugosz z Cz?stochowy, duszpasterz osób uzależnionych, dyrektor O?rodka dla narkomanów Betania.

Otwieraj?c Spotkania, prowincjał marianów, ks. Paweł Naumowicz, wspomnia? o o. Stanisławie Papczyńskim - założycielu maria?skiego zgromadzenia, nazywanym aposto?em trzeźwości, który 16 września będzie beatyfikowany w Licheniu. - O. Papczyński widzia?, że można walczy? z alkoholizmem i rozwija? trzeźwoś? przez dawanie własnego ?wiadectwa ?ycia. I kiedy powo?a? Zgromadzenie Księży Marianów do istnienia, to mi?dzy innymi powiedział tak do swoich wspó?braci: zalecam wam, aby?cie nie u?ywali gorza?ki, a więc - mówiąc dzisiejszym j?zykiem - przynajmniej alkoholi wysokoprocentowych. Jednym z powodów dla których to powiedział by?o to, że jest to wielka ?aska Boga, kiedy jesteśmy w stanie nie pi?.

Osoby uzależnione, które przyjechały do Lichenia podkre?la?y, że przyci?ga ich tu mo?liwo?? spotkania ludzi z podobnymi problemami. - Nie dasz rady wyj?? sam z na?ogu, niezależnie czy jesteś alkoholikiem, narkomanem czy zbyt du?o jesz. Czerpiesz si?? od Boga i ze wspólnoty - t?umaczyli.

Ks. Paweł Rawski, g?ówny organizator OST, t?umacz?c potrzeb? spotka? wspólnotowych powo?a? się na s?owa samych alkoholików. - Mówi? oni, że samemu się nie da wyj?? z na?ogu. Mówi? - pi?e? z innymi, musisz trzeźwie? z innymi. człowiek w pojedynk? jest s?aby. Nawet Program 12 Kroków AA (zawieraj?cy ogólne zasady dzia?alno?ci ruchu) mówi: Uwierzyli?my, że Si?a Wi?ksza od nas samych mo?e przywróci? nam zdrowie. I t? Si?? Wy?sz? mo?e by? Bóg dla wierz?cych i mo?e by? wspólnota, która pomaga w trzeźwieniu. Ks. Rawski doda?, że chciałby, aby uczestnicy Spotka? wyjechali z Lichenia z nadziej?, że można trwa? w trzeźwości. - Ci ludzie nie tylko jeden dzień i jedn? noc, ale lata ca?e sp?dzili na piciu, ?paniu, truciu się ró?nymi u?ywkami, na robieniu awantur swoim domownikom. Do?wiadczali przemocy i t? przemoc stosowali, a dziś tutaj z rodzinami na trzeźwo się dziel? swoim życiem, swoj? s?abo?ci?, tutaj się modl?, więc jest nadzieja.

Zainicjowane przez Anonimowych Alkoholików Licheńskie Spotkania gromadz? obecnie osoby walcz?ce z ró?nymi na?ogami, takimi jak hazard, narkotyki, papierosy, seks i chora mi?o??, jedzenie. Goszcz?cy w Sanktuarium psycholog - Jan Lewandowski, kierownik oddzia?u terapii uzależnienia od alkoholu w Gryficach mówi, że walka z każdym rodzajem uzależnienia jest trudna. - Ka?de z nich jest zaleczalne, a nie wyleczalne. Mo?na więc powiedzie?, że w przypadku osoby uzależnionej nie mamy do czynienia z człowiekiem zdrowym, tylko ozdrowionym. I każdy powrót do uprawianego wcześniej uzależnienia spowoduje powrót choroby ". Doda?, że impulsem przekonuj?cym do leczenia jest samo uzależnienie. - "W przypadku alkoholika jest to alkohol, który go skatuje, sponiewiera, spowoduje zawieruch? w jego ?yciu, a potem przekonuje, że dalej tak się nie da ?y? i trzeba co? z tym zrobi?.

Na Spotkania przyjechał były dyrektor licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale?nionym, ks. Dariusz Kwiatkowski, który pami?ta pocz?tki licheńskich Spotka?. - Ludzie do?wiadczywszy tutaj dzia?ania Boga, Jego ?aski przyjeżdżają, ciesz? się, można powiedzie?, że jest to taka manifestacja trzeźwości. Te spotkania nie maj? charakteru formacyjnego w sensie takim ?cis?ym jak rekolekcje, czy warsztaty, ale bardziej spotkanie z Bogiem, spotkanie ze sta?? wspólnot?, moc tej wspólnoty jest tak? chyba charakterystyczn? cech?, charyzmatem tego miejsca - tłumaczył ks. Kwiatkowski.

Pierwsze Spotkania Trze?wo?ciowe odbyły się w licheńskim Sanktuarium w 1993 roku i zgromadzi?y około 200 osób. Obecnie ich organizatorem jest Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale?nionym, które jest darem Zgromadzenia Księży Marianów ofiarowanym Janowi Paw?owi II. Do ko?ca 2006 r. pomoc terapeutyczn? i duchow? otrzyma?o w Centrum ponad 26 tys. osób.

więcej