Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheń: święcenie pojazdów z okazji Tygodnia w. Krzysztofa

Ľródło: gazeta.pl

Dzi?, 29 lipca w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu po ka?dej Mszy ?w. odbywa się ?wi?cenie pojazdów. Uroczystość organizowana przez ksi??y marianów i zwi?zana ze wspomnieniem ?w. Krzysztofa - patrona kierowców i podró?nych - jest kontynuowana w Licheniu od wielu lat.

?wi?cenie pojazdów odbywa się na parkingu przy ul. Toru?skiej, na terenie dawnego lotniska, gdzie w 1999 r. wylądował przybywając do Lichenia Jan Paweł II. Kierowcy licznie uczestnicz? w obrz?dzie. Jak podkre?laj? - poświęcenie pojazdu nie zwalnia z odpowiedzialno?ci na drodze, ale wzmacnia poczucie, że czuwa nad nimi Opatrzno??. Po poświęceniu pojazdu każdy otrzymuje karteczk? z modlitw? do ?w. Krzysztofa, patrona kierowców, wizerunek o. Papczyńskiego, założyciela zgromadzenia ksi??y marianów i wizerunek Matki Bożej Licheńskiej.

Wspomnienie patrona kierowców i podró?nych przypada 25 lipca. O samym ?w. Krzysztofie brak pewnych wiadomo?ci. Wed?ug opartych na tradycji ?wiadectw mia? pochodzi? z Azji Mniejszej i tam ok. 250 roku mia? ponie?? ?mier? m?cze?sk?. Jest jednym z czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów. Wed?ug ?redniowiecznej legendy pierwotne imi? Krzysztofa (co oznacza nios?cy Chrystusa) mia?o brzmie? Reprobus (z greckiego Odra?aj?cy), gdy? mia? on mie? g?ow? podobn? do psa. Dopiero po przyj?ciu Chrztu ?w. Chrystus mia? mu przywróci? ludzki wygl?d.

?w. Krzysztof jest uważany za or?downika w przypadku ?miertelnych niebezpiecze?stw. Jest patronem Ameryki i Wilna, a także siedzib ludzkich i grodów oraz m.in. chrze?cija?skiej m?odzie?y, marynarzy i ?eglarzy, pielgrzymów i podró?nych, przewo?ników, tragarzy, turystów i kierowców. W dzień jego dorocznej pamiątki po?wi?ca się wszelkiego rodzaju mechaniczne pojazdy.

więcej