Menu
Reklama
Kontakt
News

W Licheniu trwają przygotowania do beatyfikacji o. Papczyńskiego

Ľródło: gazeta.pl

Przygotowania do beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, trwaj? w sanktuarium maryjnym w Licheniu. Uroczysto??, która odbędzie się w niedzielę 16 września, jest największym wydarzeniem religijnym w sanktuarium od czasów wizyty Jana Pawła II w 1999 roku.

księża marianie, gospodarze sanktuarium, spodziewaj? się, że w beatyfikacji we?mie udział około stu tysięcy osób. - Na tak? liczb? pielgrzymów się przygotowujemy. Liczymy się jednak z tym, że w przypadku brzydkiej pogody frekwencja będzie ni?sza - wyja?ni? ks. Zbigniew Krochmal, marianin, rzecznik prasowy sanktuarium.

Prace nad przygotowaniami do uroczystości beatyfikacyjnych trwaj? od marca. Wtedy po raz pierwszy w Licheniu zebra? się sztab osób odpowiedzialnych za opraw? liturgiczn?, technik?, aran?acj? ołtarza, przygotowanie sektorów, wy?ywienia i noclegów dla gości i pielgrzymów oraz za media. - Od tamtego czasu pracujemy wielotorowo. Podzielili?my zadania, każdy pracuje w ramach przydzielonych mu kompetencji - powiedział ks. Krochmal.

W licheńskich domach pielgrzyma Arka i Betania od czerwca są ju? zaj?te miejsca noclegowe. Obie placówki przyjm? w sumie 800 pielgrzymów z parafii prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Marianów w Polsce, USA, Anglii, Kazachstanie, na Litwie, ?otwie i Bia?orusi. - Pokoje są ju? rozdzielone. Pierwsi goście przyjad? do nas na trzy dni przed beatyfikacj?. Teraz jesteśmy w trakcie generalnych porz?dków: sprz?tamy pokoje, korytarze, myjemy okna - wyja?ni?a dyrektor domów pielgrzyma, Jolanta Adamczyk.

W domu pielgrzyma Arka po uroczystości beatyfikacji wydany zostanie obiad dla około sze?ciuset zaproszonych gości. Dokupiono brakuj?c? zastaw? porcelanow?.

W domu zakonnym ksi??y marianów, obok Licheńskiej bazyliki mniejszej, gości? będzie od soboty legat papieski - kard. Tarcisio Bertone. W?a?nie tam, w towarzystwie m.in. prezydentów Polski i Litwy oraz najwy?szych przełożonych Zgromadzenia Księży Marianów, kardynał zje uroczysty obiad po beatyfikacji. - Podamy ?ososia z fet? i bazyli?, krem drobiowy z migda?ami, ciel?cin? duszon? z jarzynami i torcik wiede?ski - tłumaczył ks. Krochmal.

Przygotowania do beatyfikacji obserwowa? mog? licheńscy pielgrzymi. Kilka dni temu przed bazylik? zostały wydzielone sektory. Od kilku dni trwa równie? czyszczenie schodów wej?ciowych do świątyni, na których ustawiony będzie ołtarz i gdzie o. Papczyński zostanie ogłoszony błogosławionym. - To nowoczesna konstrukcja estradowa. Wn?trze ołtarza zostało tak zaprojektowane, aby nawi?zywa? do charyzmatu zgromadzenia. Po jednej stronie będzie się znajdowa? wizerunek Matki Bożej Niepokalanej, której ojciec Papczyński po?wi?ci? zgromadzenie marianów, a po drugiej wzniesione ku niebu d?onie, symbolizuj?ce dusze w czyśćcu cierpiące, za które nasz założyciel nakaza? nam się modli?. W centralnej części ołtarza będzie krzy?, a pod nim krzew gorej?cy, symbol spotkania Boga z człowiekiem - opowiada? rzecznik.

- Nad ołtarzem, mi?dzy ?rodkowymi kolumnami bazyliki, zostanie zawieszony obraz beatyfikacyjny w postaci wydruku wielkoformatowego o wymiarach 6,3x8 m. Aby go tam umie?ci?, musimy skorzysta? z pomocy alpinistów - poinformowa?a dyrektor Centrum Informacji i Promocji Sanktuarium, Irena Wawrzyniak. Doda?a, że przy dekoracji ołtarza wykorzystanych będzie m.in. 300 chryzantem wyhodowanych przez ogrodników specjalnie na t? uroczysto??, 60 bia?ych lilii, 120 ?ó?tych ró?, 120 eustom i 80 bia?ych kalii.

Proces beatyfikacyjny o. Papczyńskiego rozpoczął się w połowie XVIII wieku, jednak rozbiory uniemo?liwi?y jego dokończenie. Wznowiony w 1952 roku proces zakończy? się w 1992 roku wydaniem przez Jana Pawła II dekretem o heroiczno?ci cnót Papczyńskiego. 16 grudnia 2006 roku Benedykt XVI uzna? za? cud za jego wstawiennictwem.

O. Papczyński będzie czwartym błogosławionym marianinem. Do tej pory beatyfikowani zostali: litewski arcybiskup Jerzy Matulewicz, który w 1909 roku odnowi? skazane przez zaborców na wymarcie Zgromadzenie Księży Marianów i sam został jego cz?onkiem, a także dwaj męczennicy ostatniej wojny - księża Jerzy Kaszyra i Antoni Leszczewicz.

Beatyfikacyjna Msza ?wi?ta, podczas której o. Papczyński zostanie wyniesiony na ołtarze, zostanie odprawiona przed licheńsk? bazylik? 16 września o godz.12.00.

więcej