Menu
Reklama
Kontakt
News

Ostatnie przygotowania do beatyfikacji o. Papczyńskiego

Ľródło: gazeta.pl

W sanktuarium maryjnym w Licheniu trwaj? ostatnie przygotowania do niedzielnej beatyfikacji założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, ojca Stanisława Papczyńskiego. Uroczysto?ciom przewodniczy? będzie w imieniu Papieża watykański sekretarz stanu, kardynał Tarcisio Bertone.

W beatyfikacyjnej Mszy ?w. we?mie udział prezydent Polski, Lech Kaczy?ski. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, do Lichenia nie przyjedzie jednak prezydent Litwy, Valdas Adamkus.

Ze wzgl?du na robocz? wizyt? w Republice Litewskiej prezydenta Azerbejd?anu pan prezydent Litwy musiał zrezygnowa? z pobytu w Licheniu - powiedział KAI rzecznik prasowy licheńskiego sanktuarium, ks. Zbigniew Krochmal.

Od ?rody na wielkich schodach prowadz?cych do Licheńskiej bazyliki trwa budowa polowego ołtarza, na którym papieski legat odprawi liturgi?. W koncelebrze we?mie udział 120 kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz ksi??y.

Na frontonie świątyni, nad ołtarzem, zawieszono ju? obraz beatyfikacyjny o. Papczyńskiego. Liczący osiem metrów wysoko?ci i ponad sześć metrów szeroko?ci wizerunek jest na razie zas?oni?ty. Wierni ujrz? go dopiero w momencie ogłoszenia Za?ożyciela marianów błogosławionym.

księża marianie, którzy od 1949 r. są kustoszami licheńskiego sanktuarium, spodziewaj? się przybycia 100 tys. pielgrzymów z Polski oraz krajów, w których pracuj? marianie. Zajm? oni miejsca w specjalnych sektorach, które wyznaczono na kilkuhektarowym placu, usytuowanym na wprost monumentalnej bazyliki Licheńskiej.

Uroczysto?ci beatyfikacyjne b?d? największym zgromadzeniem religijnym w Licheniu od czasu pielgrzymki w 1999 r. Papieża Jana Pawła II, który w obecności około 200 tys. wiernych po?wi?ci? wówczas powstaj?c? świątyni?. Rocznie Licheńskie sanktuarium odwiedza około pó?tora miliona osób.

Urodzony w 1631 r. w Podegrodziu na S?decczy?nie w ch?opskiej rodzinie Jan Papczyński wst?pi? w wieku 23 lat do zakonu pijarów, gdzie przyj?? imi? Stanisław od Jezusa i Maryi. Zas?yna? jako wybitny kaznodzieja i spowiednik. Jego penitentami byli m.in. przysz?y król Jan III Sobieski oraz przysz?y Papież Innocenty XII, który jako nuncjusz rezydowa? w Warszawie. Papczyński zabiera? odwa?nie g?os w sprawach publicznych, krytykuj?c nadu?ywanie zasady liberum veto.

Po 14 latach opu?ci? zakon, by w 1673 r. założył własne zgromadzenie, któremu zleci? propagowanie pobo?no?ci maryjnej, modlitw? za zmarłych oraz pomoc proboszczom w pracy duszpasterskiej. Zmar? 17 września 1701 r. w Górze Kalwarii koło Warszawy, gdzie znajduje się jego grób.

Proces beatyfikacyjny ojca Papczyńskiego rozpoczął się w połowie XVIII wieku, jednak rozbiory Rzeczypospolitej uniemo?liwi?y jego dokończenie. W 1952 r. proces wznowiono, a w 1992 r. Jan Paweł II wyda? dekret o heroiczno?ci cnót o. Papczyńskiego. 16 grudnia 2006 r. Benedykt XVI uzna? za? cud za jego wstawiennictwem.

Ojciec Papczyński będzie czwartym błogosławionym marianinem. Wcześniej na ołtarze zostali wyniesieni: litewski arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicza, który na początku XX wieku odnowi? skazane przez zaborców na wymarcie zgromadzenie, a także dwaj męczennicy ostatniej wojny, księża: Jerzy Kaszyra i Antoni Leszczewicz.

więcej