Menu
Reklama
Kontakt
News

zy i wzruszenie w papieskich apartamentach

Ľródło: gazeta.pl

Przez sześć godzin licheńscy pielgrzymi zwiedzali wczoraj apartamenty, w których podczas swej pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu w 1999 r. mieszka? Jan Paweł II. By?a to niespodzianka przygotowana dla pielgrzymów przez gospodarzy sanktuarium - ksi??y marianów z okazji, przypadaj?cej w poniedzia?ek 16 pa?dziernika, 28 rocznicy wyboru Karola Wojty?y na Stolic? Piotrow?.

Po raz pierwszy papieskie apartamenty, tzw. "Papieżówka", zostały otwarte dla wszystkich zwiedzaj?cych. Na co dzie? są one niedost?pne. W ich pobli?u znajduj? się bowiem pokoje zajmowane obecnie przez pracuj?ce w Licheniu Siostry Imienia Jezus. Wcześniej, w starym Domu Zakonnym do którego dobudowano apartamenty, mieszkali księża marianie.

W ciągu sze?ciu godzin "Papieżówkę" zwiedzi?o około tysiąca osób. Byli wśród nich pielgrzymi z okolic Pi?y, którzy chcieli sp?dzi? t? wyj?tkow? rocznic? w?a?nie w Licheniu. "To niezwyk?e, że mo?emy chodzi? korytarzami, które przemierza? Ojciec ?wi?ty i oglądał pozostawione przez niego pamiątki. Nie spodziewali?my się takiej niespodzianki. Brakuje s?ów, by opisa? wra?enia" - mówi? pan Tadeusz, jeden z pielgrzymów.

Ze wzgl?du na niewielk? powierzchni?, około 50 m kw., wierni wprowadzani byli przez przewodnika co pó? godziny w kilkudziesi?cioosobowych grupach. Przebywali w apartamentach około kwadransa. Zwiedzanie zaczynali od modlitwy w kaplicy, w której przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej siedem lat temu modli? się Papież. Pielgrzymi prosili Matk? Bo??, aby wyprosi?a u Boga szybkie wyniesienie na ołtarze Papieża-Polaka. Na korytarzu przed wej?ciem do apartamentów, gdzie wpisywano się do ksi?gi pamiątkowej, zwiedzaj?cy ?piewali "Bark?".

Wielkim zainteresowaniem cieszy?y się pamiątki pozostawione w Licheniu przez Jana Pawła II: modlitewnik, stu?a, z?oty ró?aniec z per?ami, z?oty kielich z paten? oraz piuska podpisana w ?rodku przez Papieża. Piuska na godzin? przed otwarciem apartamentów została dostarczona z Rzymu, gdzie poddano j? renowacji.

Niektórzy wierni siadali na stoj?cym przy biurku fotelu, na którym siedzia? Papież. Spoglądaj?c z tego miejsca na pokój i pamiątki u?wiadomi?am sobie, że to są relikwie. Przez chwil? zamkn??am oczy i wyobrazi?am sobie, że Ojciec ?wi?ty jest tu blisko - opowiada?a dr??cym g?osem pani Anna, który przyjechała z rodzin? ze Stanów Zjednoczonych.

Zwiedzanie odbywa?o się w ciszy i skupieniu. Wierni z uwag? s?uchali s?ów przewodniczki. Podoba?y im się równie? opowiadane przez ni? anegdoty zwi?zane z pobytem Papieża w Licheniu. Jedna z nich mówi, ?e, aby zapewni? Ojcu ?wi?temu bezpiecze?stwo, w oknach zamontowano kuloodporne szyby. Tymczasem Papież zaraz po wej?ciu do pokojów poprosię o otwarcie okien, bo chciał posłucha? ?piewu s?owików.

Ponad godzin? papieskie pokoje zwiedzali uczniowie ze Szko?y Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wysokiem (gmina Kramsk), którzy od dziesi?ciu lat pielgrzymuj? do sanktuarium zawsze w rocznic? wyboru kardynała Wojty?y na Papieża. Wczoraj o godz. 14.00 specjalnie dla nich w bazylice mniejszej odprawiona została Msza ?w. Dwie godziny wcześniej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej pielgrzymi modlili się o rych?? beatyfikacj? Papieża. Po?udniowej Mszy ?w. przewodniczy? kustosz honorowy sanktuarium ks. Eugeniusz Makulski, marianin.

W Licheniu obchody VI Dnia Papieskiego trwa?y dwa dni. W niedzielę podczas Mszy marianie analizowali papieskie nauczanie. Wieczorem w kościele parafialnym w. Doroty odby?a się wieczornica przygotowana przez miejscow? m?odzie?. Wokó? kościołów zbierano te? ofiary na Fundacj? "Dzie?o Nowego Tysi?clecia", wspomagaj?c? zdoln?, ale biedn? m?odzie?. Jako cegie?ki sprzedawano p?yty DVD z filmem z uroczystości przeniesienia Cudownego Obrazu do bazyliki. W sumie przez ca?y dzie? uzbierano prawie dziewi?? tysięcy z?otych.

Papież Jan Paweł II gości? w licheńskim Sanktuarium w 1999 r. Sp?dzi? tu dwie noce z szóstego na siódmego i z siódmego na ósmego czerwca. Ojciec ?wi?ty zwiedzi? budowan? now? świątyni? i po?wi?ci? j?. W 2005 r. nada? jej tytu? bazyliki mniejszej.

więcej