Menu
Reklama
Kontakt
News

Otwarcie biblioteki papieskiej

Ľródło: gazeta.pl

Ponad 700 osób odwiedzi?o ju? otwart? dziś w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu, z okazji drugiej rocznicy ?mierci Jana Pawła II, bibliotek? papiesk?. W miejscu tym przechowywane są ksi??ki, medale i inne pamiątki b?d?ce wspomnieniem z papieskich pielgrzymek do Polski.

Bibliotek? uroczy?cie otworzy? i po?wi?ci? przełożony Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów ks. Wojciech Soko?owski. - "Na razie bibliotek? udost?pnimy pielgrzymom w Dni Papieskie, w rocznice: urodzin i ?mierci Jana Pawła II oraz jego wizyty w Licheniu. Je?li jednak będzie taka potrzeba, to otworzymy j? równie? w inne dni po to, aby mog?o j? zobaczy? jak najwi?cej osób" - powiedział ks. Soko?owski.

W gablotach znajduje się kilkadziesiąt medali wybitych na okoliczno?? przyjazdu Papieża do kraju. Najstarszy pochodzi z 1983 roku. są te? medaliony wykonane z okazji 10. oraz 25. rocznicy pontyfikatu. Obok nich znajduj? się kolekcjonerskie monety z wizerunkiem Papieża o nomina?ach 1000 z?otych oraz 2 z?otych. Jedn? pó?k? przeznaczono na okoliczno?ciowe stemple z napisem "Nie l?kajcie się" oraz kartki pocztowe wydane przez Poczt?.

Na rega?ach pouk?adano dzie?a autorstwa Papieża, jego listy, or?dzia, programy pielgrzymek. Obok nich znalazły się te?: 40-tomowa encyklopedia papieska podarowana przez pielgrzyma z Lublina, a także inna - równie? podarowana przez p?tników - 6-tomowa encyklopedia, antologia "Godzina 21.37. G?os poetów po ?mierci Papieża Polaka" - wydany w Krakowie zbiór wierszy napisanych przez poetów-amatorów po odej?ciu Jana Pawła II oraz wydawnictwa Licheńskie - obrazki produkowane na okoliczno?? rocznic zwi?zanych z Janem Paw?em II.

Swoje miejsce w gablotach znalazły te? dary przekazane przez Papieża Licheńskiemu Sanktuarium: z?oty ró?aniec z per?ami, kielich z paten?, piuska podpisana przez Jana Pawła II, ceremoniarz i stu?a.

Biblioteka papieska jest integraln? części? apartamentów papieskich, w których Ojciec ?wi?ty nocowa? podczas swej pielgrzymki do kraju w 1999 r. Sp?dzi? tu dwie noce z 6 na 7 i z 7 na 8 czerwca. Apartamenty maj? powierzchni? ponad 50 m kw. Kaplica, sypialnia i gabinet pozostały w nienaruszonym stanie. Dla potrzeb biblioteki dostosowano dawn? jadalni?.

Pielgrzymi, którzy przybyli m.in. z Wa?brzycha, Kalisza, Konina, ze ?l?ska i z Niemiec, oraz mieszka?cy parafii nie kryli wzruszenia. - "Specjalnie przyjechałam z Konina, aby zobaczy? te pokoje. Musz? powiedzie?, że ich wyposa?enie jest skromne, wr?cz surowe, ale to właściwie odzwierciedla osobowo?? Jana Pawła II - on sam by? przecie? człowiekiem skromnym, nie wynosz?cym się ponad innych" - mówi Jadwiga Zasikowska.

Zdaniem mieszkanki Lichenia, Anny Pawlak, w apartamentach czuł szczególn? atmosfer?. - W takim miejscu jak te apartamenty, gdzie Papież chodzi?, gdzie st?pa?, czuć ci?gle jego obecność. To niesamowite, że mamy mo?liwo?? przebywa? tam, gdzie on by?. O papieskiej wizycie w Licheniu przypominaj? te? fotogramy rozwieszone na ?cianach biblioteki.

Wizyta Ojca więtego Jana Pawła II w licheńskim Sanktuarium by?a wielkim wydarzeniem. Rzecznik prasowy Sanktuarium, ks. Zbigniew Krochmal wspomina, że w pokojach, w których mia? mieszka? Papież trzeba by?o wstawi? kuloodporne szyby ze wzgl?dów bezpiecze?stwa. Tymczasem Ojciec ?wi?ty zaraz po wej?ciu do apartamentów poleci? otworzy? okno, bo chciał posłucha? ?piewu ptaków.

Otwarcie biblioteki papieskiej rozpocząło Licheńskie obchody 2. rocznicy ?mierci Jana Pawła II. Zako?czy je wieczorna Msza ?w. o godz. 19.30, której przewodniczy? będzie bp pomocniczy diecezji włocławskiej Stanisław G?bicki. Po Mszy ?w. w bazylice dzieci z parafialnej grupy oazowej wystawi? spektakl oparty na twórczo?ci Karola Wojty?y. O godz. 21.37 wierni wraz z biskupem i ksi??mi marianami zbior? się pod pomnikiem Papieża i tam od?piewaj? jego ulubion? Bark?.

więcej