Menu
Reklama
Kontakt
News

Przebieg rocznicy urodzin Jana Pawła II w Licheniu

Ľródło: gazeta.pl

W 87. rocznic? urodzin Jana Pawła II około dwóch tysięcy pielgrzymów z ca?ej Polski odwiedzi?o apartamenty papieskie znajduj?ce się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu, w których Papież, zatrzyma? się podczas swej pielgrzymki do Polski w 1999 roku. Apartamenty na co dzie? są niedost?pne dla odwiedzaj?cych.

Pokoje Papieża zwiedzali pielgrzymi z ca?ej Polski: E?ku, Bia?egostoku, Ko?a, Zamo?cia, Torunia, Poznania, Legnicy, Katowic. - B?d?c tutaj nawet nie próbuj? ukry? wzruszenia. W tych pokojach odczuwa się ducha Ojca więtego. To jest tak, jakby kroczy?o się za nim jego ?ladami - mówi?a Danuta Randzio z E?ku.

Apartamenty zwiedzi?o te? 46 dzieci z klas 1-3 Szko?y Podstawowej w Anielewie niedaleko Lichenia. - Dla dzieci to pouczaj?ca lekcja. Zwiedzaj?c te pomieszczenia, one widz?, że nie są to wystawne komnaty, ale skromne, niewielkie pokoje, bo taki skromny człowiek, jakim by? Jan Paweł II, nie potrzebowa? wielkich apartamentów - tłumaczyła nauczycielka, El?bieta Chmielewska.

Wśród odwiedzaj?cych by? te? biskup senior archidiecezji Wrocławskiej Józef Pazdur, który by? gościem dzisiejszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Wodoci?gów, Kanalizacji, Gospodarki Wodnej i Ochrony środowiska do Matki Bożej Licheńskiej.

Biskup Józef Pazdur opowiada?, że pierwszy raz spotka? Karola Wojty?? jeszcze jako biskupa krakowskiego w Rzymie. - Papież by? otwarty dla wszystkich i do niego mieli dost?p wszyscy ludzie. Dlatego uważam, ze ojcowie marianie trafili w sedno, pozwalaj?c wszystkim zobaczy?, gdzie pracowa?, modli? się S?uga Bo?y Jan Paweł II - stwierdzi? biskup.

Apartamenty papieskie były otwarte w godzinach 9.00-19.00. Zosta?y udost?pnione pielgrzymom po raz trzeci. Pierwszy raz można by?o je zwiedza? podczas Dnia Papieskiego w ubieg?ym roku. - B?dziemy otwiera? apartamenty dla naszych pielgrzymów, parafian cztery razy w roku: 2. kwietnia - w rocznic? ?mierci Ojca więtego, 18. maja - w rocznic? urodzin, 7. czerwca - na pamiątk? jego pobytu w Sanktuarium oraz 16. pa?dziernika w Dni Papieskie - wyja?ni? przełożony Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu, ks. Wojciech Soko?owski.

Papież Jan Paweł II zatrzyma? się w Licheniu w 1999 roku. Sp?dzi? tu dwie noce z 6 na 7 i z 7 na 8 czerwca. Pokój dzienny, sypialnia, kaplica zostały zachowane w niezmienionym stanie. Jedynie w tym roku dawn? jadalni? zamieniono na bibliotek? papiesk?, w której ojcowie marianie gromadz? dzie?a wydane przez Papieża, publikacje o Ojcu więtym, zdj?cia, filmy i wszelkie pamiątki zwi?zane z Janem Paw?em II.

W zbiorach znajduj? się dary pozostawione przez Papieża dla Sanktuarium - z?oty ró?aniec z per?ami, z?oty kielich z paten?, msza?, stu?a i piuska.

Jutro w Licheniu, na schodach bazyliki, odbędzie się koncert chórów i orkiestr z całego kraju i z Czech. Wyst?pi ponad trzy tysiące muzyków-amatorów. Wielkie ?piewanie zorganizowano specjalnie z okazji papieskiej rocznicy.

więcej