Menu
Reklama
Kontakt
News

Biskupi z Litwy odwiedzili sanktuarium w Licheniu

Ľródło: gazeta.pl

Biskupi litewscy, zasiadaj?cy we wspólnej komisji episkopatów Polski i Litwy odwiedzili dziś Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Duchowni przebywali w naszym kraju w zwi?zku z zako?czonym dzi?, czterodniowym spotkaniem dorocznym spotkaniem Zespo?u Episkopatu ds. Kontaktów z Konferencj? Episkopatu Litwy.

Konsulturem Zespo?u jest prowincjał marianów ks. Paweł Numowicz. Go?ciem sanktuarium by? także arcybiskup kowie?ski Sigitas Tamkievicius.

Podczas pierwszego w tym roku zjazdu goście z Litwy poznawali g?ównie realia diecezji opolskiej, w której - w zwi?zku z ?yj?c? tam mniejszo?ci? narodow? - seminarzy?ci maj? obowi?zek nauki j?zyka niemieckiego.

Chodzi?o o to, aby szczególnie biskupi litewscy mogli przenie?? polskie rozwi?zania na swój teren, w zwi?zku z obecności? mniejszo?ci polskich, a gdzieniegdzie te? terenów ca?kowicie polskich - powiedział KAI prowincjał marianów, ks. Paweł Naumowicz.

Komisja koncentrowa?a się g?ównie na pracy w diecezji opolskiej, ale na zakończenie wizyty w Polsce litewscy duchowni chcieli odwiedzi? Licheń. Do sanktuarium przybyli cz?onkowie wspólnej komisji episkopatów Polski i Litwy: bp wy?kowyski Rimantas Norvila i bp pomocniczy kowie?ski Jonas Ivanauskas. W sk?ad Komisji wchodzi także - nieobecny dziś w Licheniu - wile?ski biskup pomocniczy Juozas Tunaitis.

Go??mi sanktuarium byli także abp kowie?ski Sigitas Tamkevicius oraz ks. pra?at Juozas Peciukonis, kanclerz Kurii w Mariampolu.

Zespó? Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Konferencj? Episkopatu Litwy powo?ano 11 lat temu. Dwa razy w roku duchowni spotykaj? się na rozmowach naprzemiennie w obydwu krajach.

Kolejne spotkanie duchownych odbędzie się na Litwie w połowie lipca, w zwi?zku z 20. rocznic? beatyfikacji odnowiciela zakonu marianów, biskupa wile?skiego - Jerzego Matulewicza.

Polskimi cz?onkami tego gremium s?: bp Jan Mazur (wspó?przewodnicz?cy) oraz bp Antoni Dydycz i abp Wojciech Ziemba.

więcej