Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheń: plenerowa wystawa o przyszłym polskim błogosławionym

Ľródło: gazeta.pl

W sanktuarium maryjnym w Licheniu czynna jest od czerwca wystawa po?wi?cona S?udze Bo?emu ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, założycielowi Zgromadzenia Księży Marianów, który we wrze?niu zostanie ogłoszony błogosławionym.

Plenerowa wystawa znajduje się na usytuowanym naprzeciwko Licheńskiej Bazyliki placu nosz?cym imi? ojca Papczyńskiego. W pobli?u znajduje się także pomnik ?yj?cego w XVII wieku założyciela marianów.

Na jedenastu du?ych planszach umieszczono informacje o ?yciu ojca Papczyńskiego, a także o jego apostolstwie na rzecz trzeźwości, propagowaniu modlitwy za umieraj?cych i dusze w czyśćcu cierpiące, promowaniu ?wi?to?ci osób ?wieckich, reformatorskich poglądach na życie spo?eczne, a także o za?o?onym przez niego zgromadzeniu.

Jedna z plansz zawiera opis cudu, który sześć lat temu dokona? się za wstawiennictwem założyciela marianów i sta? się podstaw? do wydania przez Papieża Benedykta XVI zgody na jego beatyfikacj?. Za cudowne wydarzenie uznano niewyt?umaczalne z punktu widzenia medycyny o?ywienie p?odu w ?onie pewnej kobiety, który wcześniej lekarze uznali za martwy, a nast?pnie szcz??liwe narodziny dziecka.

Tworz?ce wystaw? plansze zawieraj? cytaty z dzie? ojca Papczyńskiego oraz reprodukcje obrazów, ukazuj?cych epok?, w której ?y? oraz fotografii obrazuj?cych ró?ne aspekty jego dzia?alno?ci. Na ka?dej z plansz znajduje się informacja o wrze?niowych uroczystościach beatyfikacyjnych.

Chcemy zapozna? jak największ? rzesz? pielgrzymów z postaci? naszego założyciela i zach?ci? do zainteresowania się przesłaniem, które nam zostawi? i które jest wci?? aktualne. Wystawa jest także zaproszeniem do udziału w uroczystościach beatyfikacyjnych Sługi Bożego - powiedział KAI ksi?dz Wiktor Gumienny, kustosz licheńskiego sanktuarium, którym od 1949 roku opiekuj? się księża marianie.

Urodzony w 1631 roku w Podegrodziu na S?decczy?nie w ch?opskiej rodzinie Jan Papczyński wst?pi? w m?odo?ci do zakonu pijarów, gdzie przyj?? imi? Stanisław. Zniech?cony lekcewa?eniem przez wspó?braci z?o?onych ?lubów, po 14 latach opu?ci? zakon i postanowi? założył własne zgromadzenie. Uda?o mu się to dopiero pod koniec ?ycia w 1699 roku. Zmar? 17 września 1701 roku w Górze Kalwarii.

Proces beatyfikacyjny o. Papczyńskiego rozpoczął się ju? w połowie XVIII wieku, jednak rozbiory uniemo?liwi?y jego pe?ne przeprowadzenie. Wznowiony w 1952 roku proces zakończy? się w 1992 roku wydaniem przez Jana Pawła II dekretu o heroiczno?ci cnót o. Papczyńskiego. 16 grudnia 2006 roku Benedykt XVI uzna? za? cud za jego wstawiennictwem.

16 września Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Tarcisio Bertone ogłosi w Licheniu ojca Papczyńskiego błogosławionym.

więcej