Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheń: spotkanie osób walczących z uzależnieniami

Ľródło: gazeta.pl

Osoby uzależnione od hazardu, jedzenia, narkotyków, nikotyny, chorej mi?o?ci, alkoholu, Internetu przyjad? do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu na XV Ogólnopolskie Spotkania Trze?wo?ciowe. Wielki mityng, któremu patronuje has?o Przypatrzcie się trzeźwieniu waszemu odbędzie się tradycyjnie w ostatni weekend lipca - 28-29 bm.

Organizatorzy z licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale?nionym spodziewaj? się, że zjazd, podobnie jak w latach ubieg?ych, zgromadzi około 20 tysięcy uzależnionych i ich bliskich. - Spotkania są manifestacj? wiary w to, że życie w trzeźwości jest mo?liwe oraz okazj? do podziękowania Bogu za si??, której udziela ludziom do wychodzenia ze zniewole? - wyja?nia dyrektor licheńskiego Centrum, marianin, ks. Paweł Rawski.

Program Spotka? jest taki sam jak w latach ubieg?ych: ca?onocne mityngi; mo?liwo?? indywidualnej rozmowy z terapeutami i duchownymi, spowiedzi oraz modlitwy. O pó?nocy w bazylice mniejszej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej odprawiona zostanie Msza ?w., której przewodniczy? będzie bp pomocniczy z Cz?stochowy, duszpasterz osób uzależnionych - Antoni D?ugosz.

Na tegoroczne Spotkania przyjedzie te? były dyrektor licheńskiego Centrum, obecnie duszpasterz osób uzależnionych w Londynie, ks. Dariusz Kwiatkowski. Jego wyk?ad będzie wspomnieniem pocz?tków licheńskich Spotka?.

Na pierwszy mityng, zorganizowany przed 15 laty przez Anonimowych Alkoholików z Konina, przyjechało ok. 200 osób. Z każdym następnym rokiem gromadzi? on coraz wi?cej uczestników, borykaj?cych się z ró?nymi - nie tylko alkoholowymi - problemami. - Chcemy przez te Spotkania integrowa? ró?ne środowiska samopomocowe, pokazywa?, że ?ród?a ró?nych uzależnie? są cz?sto te same oraz u?wiadamia?, że wychodz?c z jednego uzależnienia, bez przepracowania jego ?róde?, można popa?? w inne, "zast?pcze" - tłumaczył ks. Rawski. Doda?, że bior?c pod uwag? ró?norodno?? mityngów Licheńskie Spotkania są jedynymi tego typu w Polsce.

G?ównym organizatorem Ogólnopolskich Spotka? środowisk Trze?wo?ciowych jest Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale?nionym. Powsta?o ono jako dar dla Sługi Bożego Jana Pawła II, na fundamencie działających w Sanktuarium od lat 90. Apostolatów Odnowy Rodziny i Trze?wo?ci. Podczas pobytu Papieża w Licheniu w 1999 r. księża marianie obiecali, że b?d? opiekowa? się nowymi ubogimi wspó?czesnego Kościoła, a więc osobami uzależnionymi. Rok po papieskiej pielgrzymce do Sanktuarium w Licheniu Centrum zostało otwarte. Od początku dzia?alno?ci do ko?ca 2006 r. pomoc terapeutyczn? i duchow? otrzyma?o tu ponad 26 tys. osób.

więcej