Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheń: watykański sekretarz stanu modlił się o pokój

Ľródło: gazeta.pl

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Tarcisio Bertone modlił się w sobotę wieczorem w sanktuarium maryjnym w Licheniu o pokój i pojednanie na świecie oraz odda? ho?d męczennikom nazizmu.

Watykański hierarcha przybył do licheńskiego sanktuarium, którym opiekuj? się księża Marianie, by przewodniczy? w niedzielę uroczystościom beatyfikacyjnym założyciela tego zgromadzenia, ojca Stanisława Papczyńskiego.

Po nieszporach odprawionych w górnym kościele Bazyliki Matki Bożej Licheńskiej kard. Bertone zszed? do Kaplicy 108 M?czenników, upamiętniaj?cej duchownych i ?wieckich Polaków zamordowanych w czasie wojny przez hitlerowców, których w 1999 r. beatyfikowa? Jan Paweł II.

To miejsce upamiętnia jedno z najtragiczniejszych wydarze? w historii świata, jakim by?a druga wojna światowa. Jest to wydarzenie, o którym nie wolno nam zapomnie?. Powinno ono by? dla nas zarówno przestrog?, jak i bod?cem do tego, by modli? się o pokój - g?osię tekst przesłania kard. Bertone, które odczyta? po polsku generał marianów, ks. Jan Miko?aj Rokosz.

Jednocze?nie miejsce to wskazuje na wielkie zwycięstwo Jezusa Chrystusa, bowiem tam, gdzie wzmóg? się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się ?aska. Ci męczennicy, a wraz z nimi wielu innych, znanych z imienia i nieznanych, objawili świętość Chrystusa - czyta? ks. Rokosz s?owa kard. Bertone.

Oddaj?c ho?d męczennikom reżimu nazistowskiego, watykański dostojnik podkre?li? w swoim przesłaniu, że są oni jak świat?o, które rozb?ys?o w największej ciemności, a ich krew, z??czona z odkupie?cz? Krwi? Zbawiciela, Ksi?cia Pokoju, wo?a nie o odwet i pomst?, ale o pokój i pojednanie, a także o przebaczenie dla winowajców.

Towarzysz?cy kardynałowi Bertone biskup Bahumihitgo Kizito z Ruandy, gdzie na początku lat dziewi??dziesi?tych dosz?o do masowego ludobójstwa na tle etnicznym, odmówi? modlitw? o pokój przypisywan? ?w. Franciszkowi z Asy?u.

O Panie, uczy? z nas narz?dzia Twojego pokoju, aby?my siali miłość tam, gdzie panuje nienawi??, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedno?? tam, gdzie panuje zw?tpienie, nadziej? tam, gdzie panuje rozpacz, świat?o tam, gdzie panuje zmrok, rado?? tam, gdzie panuje smutek - czyta? tekst modlitwy bp Kizito.

W Kaplicy, na której ?cianach umieszczone są portrety wszystkich 108 błogosławionych, a w ołtarzu g?ównym znajduje się obraz przedstawiaj?cy Chrystusa w czerwonej szacie wśród 108 M?czenników, wraz z kard. Bertone modlili się m.in. metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz oraz nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kolwaczyk.

więcej